คจ.สช. เดินหน้าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ ปลายมี.ค.นี้ คาดภาคีเครือข่ายร่วมคึกคักกว่า ๒ พันคน

newswit วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

กรุงเทพฯ–12 มี.ค.–สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ เปิดเผยว่า พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐ ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้าง “สุขภาวะ” ที่ดีกับประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นประจำทุกปี ซึ่งถือเป็นเวทีสำคัญที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพของประเทศ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนและชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน มีการจัดประชุมไปแล้ว ๕ ครั้ง สามารถขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติได้ทั้งหมด ๕๑ เรื่อง

ดร.ศิรินา กล่าวว่า สำหรับ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น คจ.สช.กำหนดให้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “สานพลัง สร้างสุขภาวะชุมชน” ซึ่งเป็นการเลื่อนมาจากกำหนดการเดิมที่จะจัดวันที่ ๑๘-๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องจากมีสถานการณ์ชุมนุมทางการเมือง โดยคจ.สช.คาดว่า จะมีภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจากทั่วประเทศ เข้าร่วมมากกว่า ๒,๐๐๐ คน

ในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมที่น่าสนใจทั้งสิ้น 10 ระเบียบวาระ ประกอบด้วย ๑. ยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน ๒. แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ๓. ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน ๔. นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน ๕.การกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๖. เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย ๗. การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว์-สิ่งแวดล้อม ๘. ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ 9.รายงานความก้าวหน้าในการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และ10. เป็นระเบียบวาระพิเศษ เพื่อให้ทันกระแสการปฏิรูปประเทศไทย คือระเบียบวาระ ข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ลานสมัชชา การสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านสุขภาวะ นิทรรศการที่มีชีวิต เป็นต้น

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖ สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ (www.healthstation.in.th) ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.samatcha.org หรือติดต่อสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โทรศัพท์ ๐๒-๘๓๒๙๐๐๐

ประสานงาน : สำนักการสื่อสารทางสังคม สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โทรศัพท์ 02-832-9141-43

ที่มา : http://www.newswit.com

 

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร