ตั้งไข่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.

ไทยรัฐ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดสวัสดิการ ให้แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ สธ.ว่าด้วย พกส. ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2556 ว่า สธ.ได้ดำเนินการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ 1.3 แสนคน เป็น พกส.แล้วและมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556 โดยส่งเสริมการออมและเป็นหลักประกันแก่ พกส.กรณีเสียชีวิต ออกจากงานเกษียณอายุ หรือลาออกจากกองทุน โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.เป็นการชั่วคราว 1 ชุด มีจำนวนทั้งสิ้น 23 คน มีวาระดำรงตำแหน่ง 1 ปี ทำหน้าที่จัดทำร่างข้อบังคับกองทุนดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับภายใน 2 ปีนี้

นพ.วชิระกล่าวต่อว่า สำหรับผลการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 ก.พ.ที่ผ่านมาเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำร่างข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส. โดยที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานชุดย่อยขึ้นมา 1 ชุด เพื่อจัดหาภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าร่วมจัดทำข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พกส.โดยกำหนดกรอบเวลาการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน จากนั้นจะประชุมรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอปลัดสธ.ลงนามประกาศใช้ และยื่นขอจดทะเบียนกองทุนต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามข้อกฎหมายเพื่อมีผลบังคับใช้อย่างถาวรต่อไป.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน กำลังคน และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร