สพฉ.ระดมสมองลดช่องว่างระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557

 น.พ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวว่า ระบบการแพทย์ฉุกเฉินในประเทศไทยนั้น ถือว่ามีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีเครือข่ายภาคีการแพทย์ฉุกเฉินเพิ่มขึ้น ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น องค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไร มีการสนับสนุนการจัดตั้งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีการพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การผลิตและพัฒนาผู้ปฏิบัติการ พัฒนามาตรฐาน และส่งเสริมให้มีอาสาฉุกเฉินชุมชนเพื่อช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถแจ้งเหตุได้ถูกต้องและเหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามจากผลการวิจัยและรายงานต่างๆ ก็ยังพบว่ามีช่องว่างที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาต่อไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่เพียงพอของจำนวนผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การเข้าถึงบริการ การดำเนินการและการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การมีส่วนร่วมของหน่วยงาน องค์กร และภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนการสร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ดังนั้น สพฉ.จึงได้จัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2557 ขึ้น ระหว่างวันที่ 24-26 มี.ค.57 ที่ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้ประเด็นหลักเรื่อง “รวมพลังลดช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉินไทย” หรือ “National EMS Forum & Expo 2014 : Together to Fill Thai EMS Gaps” เพื่อให้เครือข่ายภาคีการแพทย์ฉุกเฉินทั่วประเทศได้พัฒนาระบบการทำงาน ลดช่องว่างที่เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของผู้ป่วยฉุกเฉินที่จะได้รับการบริการที่ได้มาตรฐาน จนพ้นภาวะฉุกเฉินหรือได้รับการบำบัดรักษาเฉพาะอย่างทันท่วงที

น.พ.อนุชา กล่าวต่อว่า การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ นอกจากจะเป็นเวทีวิชาการระดับชาติที่ สพฉ.จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำเสนอความคิดเห็น เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน โดยในปีนี้มีหัวข้อที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความท้าทายในการลดช่องว่างของระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย” โดย น.พ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ การบรรยายการบริหารจัดการ 12 เครือข่ายบริการกับการแพทย์ฉุกเฉิน โดยปลัดกระทรวงสาธารณสุข เวทีเสวนาเรื่อง “ทุกชีวิตปลอดภัยในรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินจริงหรือ?” มาตรฐานโลกสู่มาตรฐาน EMS ไทย เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่หน้างาน หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.niems.go.th

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร