คอลัมน์ พินิจการเมือง: แก้ยากจนลดเหลื่อมล้ำสร้างสังคมเข้มแข็ง

โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2557

พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนาwww.ldinet.org
กล่าวกันว่า ประเทศไทยในปัจจุบันมีปัญหารุมเร้า ทั้งจากเศรษฐกิจโลกและปัญหาภายในประเทศ ระบบเศรษฐกิจที่มีความไม่สมดุลในการพัฒนา การกระจายรายได้และการจัดการทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น การเมืองด้อยคุณภาพและความคิดเห็นแตกแยกจนสังคมอยู่ในภาวะวิกฤตทุกด้านปัญหาเหล่านี้ล้วนมีพื้นฐานมาจากความเหลื่อมล้ำทางสังคม
ในเวทีมวลมหาประชาชนเดินหน้าเปลี่ยนประเทศ ของ กปปส. ณ ศูนย์เยาวชน กทม.สวนลุมพินี เมื่อวันที่10 มี.ค. 2557 เรื่องปฏิรูปสังคม แก้ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมเข้มแข็ง มีตัวแทนเครือข่ายปฏิบัติการปฏิรูปจากภาคสนาม 5 ท่าน ได้นำเสนอกรอบประเด็นการปฏิรูปและแนวทางรูปธรรมการขับเคลื่อนให้ที่ประชุมพิจารณา
สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) ในฐานะผู้ดำเนินกระบวนการประชุม ได้ทำการประมวลสรุปผลการระดมความคิด จัดทำเป็นกรอบประเด็นเพื่อการปฏิรูปประเทศแบ่งได้เป็นยุทธศาสตร์ 3 ด้านมุ่งสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายใหญ่ “สังคมไทยเป็นสังคมที่ดีงามและอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน”
มีมาตรการรูปธรรม 15 ประการ สำหรับ5 กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีรายได้น้อย (เกษตรกรผู้ใช้แรงงาน) ผู้ด้อยโอกาส (คนเร่ร่อน ไร้สัญชาติ ติดเชื้อ ติดยา ต้องโทษ) กลุ่มเปราะบางทางสังคม (เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ สตรีผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์) กลุ่มชุมชนท้องถิ่นและเครือข่ายภาคประชาสังคม ทั้งนี้ไม่รวมประเด็นสิทธิด้านการศึกษาและสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่แยกออกไปต่างหาก ดังนี้
ด้านสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน
ประกอบด้วย มาตรการการกระจายความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัติสาธารณะของชาติสร้างหลักประกันในการดำรงชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้ด้อยโอกาส ได้แก่
1.การผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้คนจนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
2.การผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า เพื่อป้องกันการกักตุนเก็งกำไรจากที่ดินโดยปล่อยทิ้งร้างว่างเปล่า
3.การผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.ธนาคารที่ดินเพื่อเป็นกลไกการจัดการทรัพยากรที่ดินให้เกิดการกระจายตัว เกิดประโยชน์สุขและความเป็นธรรมในสังคม
4.การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมอย่างเต็มประสิทธิภาพ
5.การผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรมเพื่อเป็นเครื่องมือดูแลประชาชนที่ยากจนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับปัญหาที่ดินและอื่นๆ
6.การเร่งรัดการบังคับใช้ พ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวะอนามัยฯ พ.ศ. 2524 เพื่อเพิ่มหลักประกันแก่ผู้ใช้แรงงาน ในด้านความปลอดภัยและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงงาน
ด้านสังคมเข้มแข็ง
ประกอบด้วย 4 มาตรการในการส่งเสริมสนับสนุนการรวมตัวร่วมคิดร่วมทำเพื่อการพึ่งตนเองได้ในกลุ่มประชากรรากหญ้า ได้แก่
7.ผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.กองทุนภาคประชาสังคม เพื่อนำรายได้และผลกำไรจากสลากกินแบ่งส่วนหนึ่งมาตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนการพัฒนาสังคม ดูแลประชากรกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย
8.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รวมแสงเลเซอร์สนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง-ชุมชนสุขภาวะอย่างเป็นกระบวนการ เพื่อบูรณาการภารกิจสนับสนุนชุมชนเข้มแข็งของ 46 หน่วยงานภาคีระดับชาติมุ่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนทั่วประเทศ 23 ประเภท 3 แสนองค์กร ภายใน10 ปี ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6
9.ผลักดันแนวคิดการจัดตั้งธนาคารแรงงานเพื่อให้เป็นสถาบันการเงินของผู้ใช้แรงงาน20 ล้านคน ตามข้อเสนอของกรรมการปฏิรูป
10.การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ประกันสังคมเพื่อให้มีอิสระประสิทธิภาพ ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตน ในการดำเนินงานมากขึ้น ตามข้อเสนอของเครือข่ายสมานฉันท์แรงงานไทย
ด้านสังคมคุณธรรม
ประกอบด้วย 5 มาตรการ ในการปรับโครงสร้างความสัมพันธ์และผลประโยชน์ เปิดโอกาสให้กับคนเล็กคนน้อยในสังคม ทั้งในและนอกระบบ เพิ่มหลักประกันในชีวิต ได้แก่
11.ผลักดัน (ร่าง) พ.ร.บ.สลากกินแบ่งฉบับประชาชน เพื่อปฏิรูประบบสลากกินแบ่งอันมีแหล่งที่มาของรายได้หลักจากคนจน ให้กลับไปดูแลและสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเป้าหมายตามข้อเสนอของเครือข่ายปฏิรูปสลากเพื่อสังคม
12.การเร่งรัดการบังคับใช้ พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554 เพื่อให้กฎหมายที่ถูกดองเอาไว้ด้วยเหตุผลทางการเมืองได้รับการดำเนินการให้เกิดประโยชน์ สร้างหลักประกันแก่ประชาชนและรองรับสังคมผู้สูงอายุ
13.การแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 เพื่อให้มีความเป็นธรรมแก่ผู้ใช้แรงงาน ตามอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
14.การขับเคลื่อนแผนพัฒนาความซื่อตรงแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความซื่อสัตย์ซื่อตรงผ่าน7 เครือข่ายสังคมคุณธรรม ตามมติสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6
15.การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การฟื้นฟูสังคมคุณธรรมภายหลังสถานการณ์ความขัดแย้งอย่างเป็นกระบวนการ โดยเฉพาะคุณธรรมสังคมในด้านความสามัคคีเป็นปึกแผ่น ความซื่อสัตย์สุจริต และการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ความเหลื่อมล้ำ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร