เครือข่ายต้านแร่ใยหินเดินหน้าร้องUN-ฟ้องอุตฯละเลยมติครม

แนวหน้า ฉบับวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2557

นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึง สถานการณ์แร่ใยหินว่า ยังมีความ กังวลใจต่อการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการห้ามใช้แร่ใยหินภายในประเทศ ทั้งที่มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อปี 2554 ห้ามนำเข้าแร่ใยหินไคร์โซไทล์ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแร่ใยหินแล้ว และจากการสำรวจและรายงานด้าน สุขภาพพบว่า ผู้ที่ทำงานสัมผัสกับแร่ใยหิน ร้อยละ 80 ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคมะเร็ง เช่น มะเร็งเยื่อหุ้มปอด มะเร็งกล่องเสียง และมะเร็งรังไข่ จากการสูดดมฝุ่น ละออง
ด้าน นางสมบุญ สีคำดอกแค ประธาน เครือข่ายรณรงค์ยกเลิกแร่ใยหินแห่งประเทศไทย (ทีแบน) กล่าวว่า ทางเครือข่าย เตรียมยื่นหนังสือถึงองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เรียกร้องให้ยกเลิกการใช้แร่ใยหินในประเทศไทย ขณะที่ภาคเครือข่ายประชาชนจะยื่นฟ้องกระทรวงอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้ ดำเนินการตามมติ ครม.ด้วย
รศ.ดร.พิชญา พรรคทองสุข ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า ในอนาคต อาจจะมีการใช้กระบวนการ ยุติธรรมเข้ามาคุ้มครองผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากแร่ใยหิน โดยเฉพาะในส่วนของศาลปกครอง ที่จะเป็นที่พึ่งสำหรับผู้ได้รับ ผลกระทบโดยตรง รวมถึงการเข้าไปมีบทบาทในการตรวจสอบโครงการต่างๆ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แร่ใยหิน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร