คอลัมน์ เจาะประเด็นร้อน อปท.: เทศบาลนครพิษณุโลก กับรางวัลประปกเกล้าด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน ประชาสังคม

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์ ฉบับวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557

ทีมข่าวภูมิภาค:

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการบริหารจัดการที่ดี รับรางวัลต่างๆมากมาย มีอยู่ด้วยกันหลายแห่งในประเทศไทยซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้ก็ต้องยกให้เทศบาลนครพิษณุโลกทีมีการบริหารงานที่โดดเด่นอย่างต่อเนื่อง ทำให้พื้นที่ที่รับผิดชอบได้รับการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและคุณภาพชีวิตของสองพี่น้องประชาชน สามารถนำพาท้องถิ่นเมืองพิษณุโลก ให้ก้าวไปข้างหน้าทัดเทียมกับบ้านอื่นเมืองอื่น ภายใต้การวางแผนงานที่ชัดเจน ประกอบกับได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาล ตลอดจนหน่วยงาน องค์กรต่างๆทำให้แผนงานโครงการประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกกล่าวว่า “การมีส่วนร่วมของประชาชน”  ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการดึงพลังของประชาชนเข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาท้องถิ่นไปด้วยกัน ซึ่งการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีพลัง และมีความเข้มแข็ง เป็นการขยายการมีส่วนร่วมไปสู่ความเป็นเครือข่ายของภาคส่วนต่างๆ ทุกกลุ่ม ทุกองค์กร ทุกหน่วยงาน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน เข้ามาเป็นแนวร่วม เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันในการรับทราบปัญหาและผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น อันนำไปสู่การร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
“โดยเทศบาลนครพิษณุโลกมุ่งเน้นและให้ความสำคัญต่อการสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคมมาอย่างต่อเนื่องดังจะเห็นได้จากการมีกลุ่ม ชมรม สมาคมต่างๆที่ประสบผลสำเร็จ เช่น กลุ่มเครือข่ายสตรีอาสาพัฒนาเมืองพิษณุโลก กลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพ และกลุ่มเครือข่ายสภาวัฒนธรรมชุมชน ทางเทศบาลนครพิษณุโลกจึงได้นำเสนอกลุ่มเครือข่ายดังกล่าว เข่าร่วมการพิจารณาคัดเลือกตามโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556 ซึ่งการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผลการทำงานของเทศบาลนครพิษณุโลกผ่านหลักเกณฑ์ได้รับโล่รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2556 ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการเสริมสร้างเครื่อข่ายรัฐ เอกชนและประชาสังคม ประจำปี 2556”
นายบุญทรง กล่าวว่า ในส่วนของเทศบาลนครพิษณุโลกเคยได้รับรางวัลพระปกเกล้ามาแล้ว 2 ครั้งติดต่อกัน คือในปี 2545 และปี 2547 (ประกวด 2 ปีครั้ง) ในสาขาความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน และในปี 2549 ได้รับเชิญเข้าร่วมชิงรางวัลพระปกเกล้าทองคำ และสามารถคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำมาครองได้สำเร็จ อันเป็นการย้ำถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มาให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นต้นแบบที่ดีให้กับองค์กรส่วนท้องถิ่นอื่นๆนำไปเป็นแบบอย่างได้อย่างเหมาะสมต่อไป
“จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เทศบาลนครพิษณุโลกได้รับรางวัลเกียรติยศอย่างรางวัลพระปกเกล้า ปี 2556 ในด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม อีกรางวัล ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้กับเทศบาลนครพิษณุโลกและชาวพิษณุโลกทุกคน”
นายยกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า รางวัลเกียรติยศที่เทศบาลนครพิษณุโลกได้รับ ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่มีส่วนร่วมในการทำงาน การบริหารพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลนครพิษณุโลก ด้วยดีมาตลอด อันนำมาซึ่งความสำเร็จมากมายในทุกกิจการงานและรางวัลยอดเยี่ยมอันเป็นเกียรติภูมิของท้องถิ่น ที่เป็นเครื่องยืนยันถึงความสำเร็จ ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี ทุกความสำเร็จ ทุกรางวัลที่ได้รับ จะเป็นขวัญกำลังใจให้การพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลนครพิษณุโลกเดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อนำพาพิษณุโลกไปสู่เมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการบริหาร โดยประชาชนในพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม ทำให้การทำงานด้านต่างๆ ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี จนเป็นที่มาของรางวัลต่างๆมากมาย

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร