‘บุญทรง’ปลื้มคว้ารางวัลบริหารจัดการดี

เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2557

นายบุญทรง แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ได้เห็นชอบให้จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อ เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 94,000,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ อปท. พัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นผลการบริหารจัดการของ อปท. ในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการให้บริการสาธารณะที่ดี รวม ทั้งมีคุณภาพแก่ประชาชน ซึ่งการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีนั้นจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ตลอดจนแนวทางในการจัดสรรเงินรางวัลตามที่ ได้กำหนดไว้
นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวอีกว่า เทศบาลนครพิษณุโลก ได้นำเสนอนวัตกรรม ที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 2 นวัตกรรม ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมชุมชน และโครงการสร้างสุขภาวะกับสมัชชาสุขภาพฯ โดยทั้งสองโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อันเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของเทศบาลนครพิษณุโลก นอกเหนือไปจากการพัฒนาด้านอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลฯ
นายบุญทรง เปิดเผยเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ ในส่วนของการส่งเสริมการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมชุมชนนั้น เทศบาลนครพิษณุโลก ได้ตระหนักถึงการให้ความสำคัญของการสร้างจิตสำนึก การ ธำรงรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานทางสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนได้ใน ระยะยาว จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการดำเนินงานสภาวัฒนธรรมชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรมในชุมชน สร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรม สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดและ เผยแพร่วิถีทางวัฒนธรรมอันดีงามของเมืองพิษณุโลกให้อยู่คู่สังคมไทยสืบไป
สำหรับโครงการสร้างสุขภาวะกับสมัชชาสุขภาพเทศบาลนครพิษณุโลก นายบุญทรง กล่าวว่า นับเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งที่เกิดขึ้น ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 อันเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพ ซึ่งส่วนที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การนำนโยบายซึ่งสาธารณะนั้นไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาวะ ที่มิใช่เรื่องของสุขภาพอย่างเดียว เทศบาลนครพิษณุโลกให้ความสำคัญกับการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เน้นการส่งเสริมสุขภาพ และควบคุมป้องกันโรค บนพื้นฐานความต้องการที่เกิดจากการคิด วิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวมอย่างเป็นระบบ
นายบุญทรง กล่าวอีกว่า ล่าสุดได้ประกาศผลการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทเทศบาลนครที่ได้รับรางวัล จำนวน  3 แห่ง รางวัลละ 2,500,000 บาท คือ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครยะลา เทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ยืนยันให้กับ อปท.นั้นเป็นองค์กรที่มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ยุติธรรม เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มีความรับผิดชอบ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การพัฒนา และแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมลุ้นไปกับเทศบาล เพื่อจะได้นำเงินรางวัลไปพัฒนา และเติมเต็ม ส่วนที่ขาดให้กับท้องถิ่นต่อไป และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร และคณะทำงานทุกท่านที่ร่วมแรง ร่วมใจกันในการทำงานครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร