แรงงานไทยกับค่าครองชีพสูงรายจ่ายเพิ่มสวัสดิการลด

Untitled8

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2557

วันที่ 1 พฤษภาคม ถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติสำหรับแรงงานไทย ในปีนี้พบว่าภาวะหนี้สินเป็นปัญหารุนแรง ยิ่งมีรายได้สูงหนี้สินยิ่งมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพจิตแรงงานไทยอย่างมากด้วย ความต้องการแรงงานไทย ยังรอการตอบสนองจากภาครัฐ หนึ่งในนั้น คือ สุขภาพจิตแรงงาน
วันที่  1 พฤษภาคม ของทุกปีถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติ จากผลการศึกษาวิจัยแรงงานไทยในกรุงเทพมหานคร ซึ่งสถาบันวิจัยประชากรและสังคมจับมือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)ศึกษาวิจัยและเปิดเผยรายงานสุขภาพคนไทย รับวันแรงงานพบว่า อัตราการว่างงานลดลง การศึกษาและพัฒนาตนเองสูงขึ้น รายได้สูงขึ้นแต่หนี้สินพุ่งตาม โดยพบว่าแรงงานไทยมีหนี้สินรวม 133,328 บาทต่อครัวเรือน จากข้อมูลพบว่า 1 ใน 10 แรงงานไทยคิดอยากฆ่าตัวตาย ส่วนสถานการณ์ของโรคทางกาย ที่น่าเป็นห่วงสำหรับแรงงานไทยทุกกลุ่มในปัจจุบันคือ โรคเอดส์ ขณะเดียวกันพบว่าแรงงานไทยเริ่มมีปัญหาสุขภาพจิตมากขึ้นถึงขั้นคิดฆ่าตัวตาย เนื่องจากคุณภาพชีวิตที่ไม่ดี โดยพบว่าอาชีพรับจ้างทั่วไปจะมีสุขภาพจิตต่ำกว่าอาชีพอื่น เพราะไม่มีความมั่นคงในชีวิตส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจมีสุขภาพจิตที่ดีกว่า
ทั้งหมดนี้เป็นสภาวะคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย ที่สะท้อนว่าแม้จะมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาก็จริง แต่แรงงานไทยก็ยังคงมีภาวะเสี่ยง จากโรคภัยและปัญหาหนี้สินที่มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกเหนือจากการที่ภาครัฐได้เร่งแก้ปัญหา และให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการการทำงาน เพื่อยกระดับและนำมาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของแรงงาน สิ่งสำคัญที่ไม่อาจเลี่ยงได้ในอนาคต คือการสร้างสวัสดิการทางสุขภาพกายและใจของคนวัยแรงงานให้มีภูมิคุ้มกันทั้งต่อปัญหาหนี้สินและโรคภัยที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นโรคของสังคมเมืองที่เกิดจากความฟุ้งเฟ้อและการใช้ชีวิตอย่างไม่ถูกต้องอีกด้วย อีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเรื่องของภาวะหนี้สินที่รัดตัวเพื่อป้องกันการก่อเกิดปัญหาตามมาไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพและครอบครัวคือการปลูกฝังการอดออมและการควบคุมราบรับ-รายจ่าย อย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของแรงงาน เป็นต้น
ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thainews.prd.go.th และ http://www.ryt9.com

ที่มา : http://www.klb.dmh.go.th

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แรงงานนอกระบบ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร