สช.หารือชมรมฯ ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเรื่องเดิน-จักรยาน

Untitled3

tp://www.thaicyclingclub.orgชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) พบว่า ในบรรดามติต่างๆ ของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมาทั้งห้าสมัชชากว่า ๕๐ มตินั้น มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ มติ ๕.๑ เรื่อง “การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน” เป็นมติหนึ่งที่ผู้เข้าร่วมกระบวนการของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติและสมัชชาสุขภาพแห่งชาติประจำจังหวัดต่างๆ ให้ความสนใจแสดงความกระตือรือร้นที่จะนำไปปฏิบัติมากที่สุดมติหนึ่ง อีกทั้งยังมีองค์กรที่จะขับเคลื่อนอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ นั่นคือชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

สำนักงาน คสช. จึงได้เชิญชมรมฯ ไปปรึกษาหารือสถานการณ์และการดำเนินงานตามมติดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ โดยใช้เนื้อหาของมติเป็นตัวตั้ง ทบทวนสถานการณ์และความคืบหน้า จากนั้นก็หารือถึงการดำเนินงานขั้นต่อไปให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น และได้ข้อสรุปในทางปฏิบัติอย่างสำคัญว่า ให้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นอย่างเป็นทางการภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คมส.)ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิต่างๆ โดยมีชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นกองเลขานุการ  คณะทำงานนี้จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนมติ ๕.๑ ข้อที่ ๑ ซึ่งขอให้หน่วยงานราชการใน ๑๐ กระทรวง กับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงาน

ในขณะที่สำนักงาน คสช. จะเป็นผู้เข้ามาดำเนินงานตามมติ ๕.๑ ข้อที่ ๒ ในการจัดกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดระบบและโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเอง เนื่องจาก พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ (๒) ได้บัญญัติไว้แล้วว่า “สำนักงาน คสช. มีอำนาจหน้าที่ในการประสานกับหน่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ และดำเนินการเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านสุขภาพ”

สำหรับ มติ ๕.๑ ข้อที่ ๓ ที่ขอให้ชมรมฯ ดำเนินการต่างๆ นั้น แม้จะตรงกับภารกิจของชมรมฯ อยู่แล้ว แต่สำนักงาน คสช. จะเข้ามาช่วยเหลืออีกกำลังและหาการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ มาให้ชมรมฯ ด้วย เนื่องจากต้องอาศัยการประสานงานเป็นอันมาก

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมหารือ ๗ คน ทางสำนักงาน คสช. นำโดย นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการ คสช. และนางกรรณิการ์ บันเทิงจิตร รองเลขาธิการ  ทางด้านชมรมฯ มี ศาสตราจารย์กิติคุณ ดร. ธงชัย พรรณสวัสดิ์ ประธาน และนายกวิน ชุติมา กรรมการ และยังมีนาวสาวอาภาณี มิตรทอง ผู้พิการทางกายที่เข้าร่วมกระบวนการจัดทำมติสมัชชาสุขภาพฯ ๕.๑ มาโดยตลอด เข้าร่วมประชุมด้วย

อนึ่งก่อนหน้านี้ หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ รับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มติ ๕.๑ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการแล้วนั้น ชมรมฯ ได้ดำเนินการให้มีการนำมติไปปฏิบัติไปบ้างแล้ว โดยได้ติดต่อเข้าพบหารือแนวทางการปฏิบัติกับกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักนโยบายและแผนการจราจรและขนส่ง และต่อมาก็ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับกระทรวงอุตสาหกรรม ดังที่ได้รายงานข่าวไปแล้ว

รายงานโดย  กวิน ชุติมา  กรรมการ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

ที่มา :

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน จักรยาน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร