‘อดุลย์’รับลูกคสช.เรียกถกมอบงานด่วน

คม ชัด ลึก วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
‘อดุลย์’ รับลูก ‘คสช.’ เรียกถกหน่วยงานที่กำกับ มอบนโยบายเร่งด่วน ไม่อนุญาตสื่อเข้ารับฟัง

24 พ.ค. 57 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานการประชุมคณะรักษา ความสงบแห่งชาติฝ่ายกิจการพิเศษ ครั้งที่ 1/2557 ณ ห้องศรียานนท์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อวางกรอบแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งในส่วนของสถานที่ปฏิบัติราชการฝ่ายกิจการพิเศษ , แนวทางการกลั่นกรองงานเสนอรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และงานสำคัญเร่งด่วนในความรับผิดชอบของส่วนราชการ/หน่วยงานต่างๆ

การประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจาก 28 ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม อาทิ พล.ท.สุชาติ หนองบัว ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบก ฝ่ายกำลังพล ในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ , สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) , สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) , สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) , สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) , สำนักราชเลขาธิการ (ร.ล.) , สำนักพระราชวัง (พว.) , สำนักนายกรัฐมนตรี (สนร.) , สำนักงานฯ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) , สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) , สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (สว.) , สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (สผ.) , สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คก.) , สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) , สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) , สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , ราชบัณฑิตยสถาน (รถ.) , กรมประชาสัมพันธ์ (กปส.) , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

สำหรับในส่วนขององค์การมหาชนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) , สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) , สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) , สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) , สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) , องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมครั้งนี้ไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้ารับฟังการมอบนโยบายในการครั้งนี้แต่อย่างใด

ที่มา : http://www.komchadluek.net

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร