สมัชชาสุขภาพปี56ขับเคลื่อน10ประเด็นชงเป็นนโยบายชาติ

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี มีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 โดย ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธาน
กรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ครั้งที่ 6 พ.ศ.2556 กล่าวว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นเวทีสำคัญที่สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทาง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของประเทศ โดยมีภาคเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการเข้าร่วมกว่า 2,000 คน ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะมีการพิจารณาเพื่อขับเคลื่อน 10 ประเด็น ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน 2.แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.2557-2561
3.ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน 4.นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน 5.การกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 6.เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย 7.การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อสุขภาพหนึ่งเดียวของคน สัตว์ สิ่งแวดล้อม 8.ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผล กระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ 9.รายงานความก้าวหน้าในการติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และ 10.การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) นำไปสู่การขับเคลื่อนจนเกิดผลเป็นรูปธรรม
อนึ่งภายในงานมีการมอบรางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2556 โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1.รางวัล 1 จังหวัด ได้แก่ สมัชชาสุขภาพจังหวัดปัตตานี 2.รางวัล 1 พื้นที่ มีการครองรางวัลร่วมกันระหว่าง ธรรมนูญสุขภาพอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ และธรรมนูญสุขภาพ ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ และ 3.รางวัล 1 กรณี ได้แก่ กรณีการสร้างท่าเรือน้ำลึกและการพัฒนาอุตสาหกรรม อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร