เวที’สมัชชาสุขภาพ’ลงมติชงคสช.ทบทวนเมดิคัลฮับ

Untitled4มติชน ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติสรุป 10 ประเด็นเร่งด่วนเสนอ คสช. ‘ปฏิรูประบบสุขภาพ’ ทั้งถ่ายโอน รพ.รัฐให้ท้องถิ่นดูแล ทบทวน’เมดิคัลฮับ’ เก็บภาษีเยียวยาผลกระทบธุรกิจการแพทย์เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ แถลงในเวทีประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ที่อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอจากเครือข่ายสุขภาพทั่วประเทศใน 10 ประเด็นเร่งด่วน และมีมติว่าจะเสนอทั้ง 10 ประเด็นเร่งด่วนนี้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่มี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) เป็นประธาน ในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้
ด้าน นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐประธานคณะอนุกรรมการการดำเนินการประชุมวาระ “การปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” แถลงว่า ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพมีข้อเสนอในเรื่อง การปฏิรูประบบสุขภาพของไทย คือ ขอให้รัฐบาลใหม่ซึ่งอาจมาในรูปของสภาปฏิรูปนำกลไกและกระบวนการจากสมัชชาสุขภาพ ซึ่งเป็นการแสดงความคิดเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชนทั่วประเทศเข้าไปสู่แผนการปฏิรูปประเทศ โดยเฉพาะประเด็นการปฏิรูประบบสุขภาพ คือ ให้มี การกระจายอำนาจและทรัพยากรให้ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในด้านการสร้างเสริม สุขภาพ ป้องกันโรค และจัดการภัยคุกคามสุขภาพได้มากขึ้น เช่น จัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ฯลฯ รวมทั้งให้กำหนดแผนการถ่ายโอนสถานพยาบาลของรัฐไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) อาทิ สถานีอนามัย หรือปรับเปลี่ยนสถานบริการของรัฐให้เป็นระบบการบริหารจัดการที่คล่องตัวมากขึ้น ส่วนการจัดเขต บริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นั้นควรกำหนดให้คณะกรรมการบริหารจัดการเขตต้องมาจากทุกภาคส่วน ไม่ใช่ให้มีคนสั่งการเป็นหัวหน้าเขตบริการสุขภาพเท่านั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับข้อเสนอการปฏิรูประบบสุขภาพได้มีการบรรจุอยู่ในเอกสารการนำเสนอหลายเรื่อง อาทิ การทบทวนนโยบายความเป็นเลิศด้านบริการสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สุขภาพในภูมิภาคเอเชีย หรือเมดิคัลฮับ ให้เกิดความเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อการจัดบริการสุขภาพสำหรับประชาชนไทย และเป็นไปตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552 ที่กำหนดว่า รัฐไม่พึงให้การสนับสนุนหรือสิทธิพิเศษทางภาษีและการลงทุนกับบริการสาธารณสุขที่มุ่งเน้นผลประโยชน์ทางธุรกิจ อีกทั้งให้มีมาตรการป้องกันผลกระทบจากบริการสุขภาพเชิงธุรกิจ เช่น ใช้มาตรการทางภาษีมาจัดการ ลดผลกระทบ นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอพัฒนา ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้ครอบคลุม ไปถึงหลักประกันสุขภาพของทุกคนที่อยู่บน ผืนแผ่นดินไทย โดยใช้หลักด้านมนุษยธรรมและการร่วมจ่ายเงิน เป็นต้น

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Medical Hub และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร