ชง10ข้อสุขภาพเสนอรัฐผลักดัน

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (คจ.สช.) ครั้งที่ 6 กล่าวว่า ทุกปีจะมีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทาง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมของประเทศ ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะพิจารณาเพื่อขับเคลื่อน 10 ประเด็น ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน 2.แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมาย ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.2557-2561 3.ระบบการจัดการอาหารในร.ร. 4.นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นสำหรับประชาชน 5.การกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นางศิรินากล่าวว่า 6.เป้าหมายในการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของไทย 7.การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน 8.ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ 9.รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และ 10.การปฏิรูประบบสุขภาพ ทั้งนี้ หลังจากที่สมัชชาสุขภาพเห็นชอบทั้ง 10 ประเด็นจะนำเสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ขับเคลื่อนจนเกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร