คอลัมน์ ได้อย่างไม่เสียอย่าง: สภาปฏิรูป ควรปฏิรูปอะไร

Untitled9ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557
รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Untitled10ผลของการพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาที่เด่นชัด คือ การขยายความเหลื่อมล้ำให้ถ่างกว้าง เป็นต้นเหตุพื้นฐานของความแตกแยก ถูกยุยงได้ง่าย เปราะบาง และนำไปสู่ความรุนแรง เป้าหมายการพัฒนาต้องสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดย 1) ลดอำนาจการบริหารจัดการราชการส่วนกลาง เหลือเพียงภารกิจหลักเท่าที่จำเป็น การกระจายอำนาจให้ชุมชนท้องถิ่น และให้ชุมชนและประชาชนสามารถตัดสินใจ กำหนดทิศทางการพัฒนา มีการบริหารจัดการชุมชนของตนเองร่วมกับหน่วยงานและภาคีต่างๆ 2) ให้ความสำคัญกับ “สิทธิชุมชน” การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการและการได้รับประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และ 3) เสริมพลังอำนาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองทุกระดับ
ข้อเสนอข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งที่ได้พูดคุยผ่านเวทีสมัชชาสุขภาพครั้งที่ 6 วันที่ 16-17 มิถุนายน ที่ผ่านมา ภายใต้ระเบียบวาระ “การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย”
ประเทศไทยได้พัฒนาและปฏิรูประบบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ/สุขภาวะ มากว่า 40 ปี แล้ว อาทิ แนวคิดสาธารณสุขมูลฐานที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการสาธารณสุข การปรับระบบการเงินการคลังเพื่อสุขภาพโดยจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การปรับปรุงระบบการอภิบาลระบบสุขภาพโดยออกกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ ในปี ๒๕๕๐ การถ่ายโอนสถานีอนามัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และล่าสุดในปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขปรับบทบาทหน้าที่และโครงสร้างภายใน มีการจัดเขตบริการสาธารณสุข เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกันของสถานพยาบาลต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เดียวกัน
นอกจากนี้ในปี 2553 มีการออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการปฏิรูปกำหนดให้มี “คณะกรรมการปฏิรูป” และ “คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูป” ทำหน้าที่พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายรองรับการปฏิรูปประเทศไทย โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ จัดตั้ง “สำนักงานปฏิรูป” ขึ้นทำหน้าที่หน่วยเลขานุการ มีระยะเวลาทำงาน๓ปี (ก.ค.53-มิ.ย.56) มีการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายรวม 18 เรื่อง สนับสนุนการจัดสมัชชาปฏิรูปในระดับพื้นที่กว่า 100 เวที มีผู้เข้าร่วมรวมประมาณ 30,000 คน
มีการจัดสมัชชาปฏิรูประดับชาติ 3 ครั้ง ในจำนวนนี้คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปเห็นว่าเรื่องสำคัญที่หากสามารถดำเนินการให้สำเร็จโดยเร็วจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ลดเงื่อนไขความขัดแย้งได้ มี 3 ประเด็น ได้แก่
กระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ชุมชนท้องถิ่น ให้สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นเสริมพลังพลเมืองให้มีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาจากสถานการณ์ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและภายในประเทศ รุมเร้าส่งผลทำให้เกิดวิกฤตในระดับต่างๆ คนรวย คนใกล้ศูนย์กลางอำนาจอาจจะเอาตัวรอดได้ แต่จะปล่อยให้คนส่วนใหญ่สังคมยากจน ขัดสน น้อยใจกับความเหลื่อมล้ำ ความรุนแรงย่อมปะทุได้โดยง่าย
การกระจายความมั่งคั่ง กระจายความสุข โดยการกระจายอำนาจ จึงจะเป็นคำตอบ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ปฏิรูปประเทศไทย และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร