ภาพข่าว: สานพลัง สร้างสุขภาวะชุมชน

Untitled2ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคจ.สช. เปิดการประชุม “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 6 สนับสนุนในทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทาง นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของประเทศ โดยมี สุรเดช เดชคุ้มวงศ์ รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กรรณิการ์ บรรเทิงจิตร ฯลฯ รวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชนประชาสังคมเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร