วธ.แจกคู่มือแนะผู้ปกครองดูแลเด็กเล่นเกม-ติดเน็ตเปิดเว็บไซต์ดึงแพทย์-นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาได้ทันที

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
จากกรณีที่เป็นข่าว เด็กและเยาวชนเล่นเกมออนไลน์และถูกเรียกเก็บเงิน จากบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายมือถืออย่างมาก ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทำให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัว และเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมขณะนี้ นั้น คณะทำงานจัดการข้อมูลประเด็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ “กรณีเด็กไทยกับไอที” ภายใต้คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ ซึ่งสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นฝ่ายเลขานุการได้เล็งเห็นถึงผลกระทบและปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นในสังคม จึงขอฝากเตือนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลานของตนในการเล่นเกมหรือเล่นอินเตอร์เน็ตออนไลน์ ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในบ้านและบนโทรศัพท์มือถืออย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดทำคู่มือคำแนะนำสำหรับผู้ปกครอง เรื่อง “การเล่นเกมและใช้อินเตอร์เน็ตของเด็กและวัยรุ่น” รวมทั้งเปิดเว็บไซต์ http://www.healthygamer.net เป็นช่องทางในการให้คำแนะนำ คำปรึกษา พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานติดเกมหรือเสี่ยงติดเกม/อินเตอร์เน็ต โดยจะมีแพทย์และนักจิตวิทยาพร้อมให้คำปรึกษาภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้ง จัดคอร์สดูแลรักษาพิเศษสำหรับเด็กที่ติดเกม/อินเตอร์เน็ตอย่างรุนแรง นอกจากนี้ในเว็บไซต์ดังกล่าวยังมีองค์ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับให้พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจนำไปศึกษาหาความรู้รวมถึงมีแบบสอบถามทดสอบการติดเกมและทดสอบภูมิคุ้มกันของเด็กและเยาวชนว่าติดเกมหรือไม่ ซึ่งหากสนใจสามารถเข้าไปทดสอบได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าว
ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ในปี 2557 คณะทำงานฯ เด็กไทยกับไอที ได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม (Cultural Vaccine) ให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศทุกอำเภอ ในประเด็นการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว โดยดำเนินงานร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต และมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย นอกจากนี้ได้ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ดำเนินโครงการเกมสมดุลชีวิตสมดุล สร้างโมเดลโรงเรียนต้นแบบในการป้องกันแก้ไขปัญหาเด็กติดเกม โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในบริบทแวดล้อมของโรงเรียนทุกภาคส่วน ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนาร่วมกันในการทำงานซึ่งกำลังทดลองในห้าโรงเรียนพื้นที่นำร่อง ทั้งนี้ หากได้โมเดลโรงเรียนต้นแบบดังกล่าวแล้วก็จะมีการขยายผลขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในภาพรวมของประเทศต่อไป
ทั้งนี้ พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.healthygamer.net, http://www.c-me.go.th, http://www.mculture.go.th/surveillance และ http://www.dekthaiit.net หรือขอรับคู่มือดังกล่าวและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1765 สายด่วนวัฒนธรรม ซึ่งในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19 กระทรวงวัฒนธรรม คณะทำงานกำหนดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และร่วมกันขับเคลื่อนงานในภาพรวมเกี่ยวกับประเด็นเด็กไทยกับไอที ที่ถือเป็นวาระเร่งด่วนของประเทศตามมติคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 มติ 9 ประเด็น “การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก 24 ชั่วโมง: กรณีเด็กไทยกับไอที” เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวในภาพรวมของประเทศต่อไป

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร