ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ แห่งแรกของประเทศไทยขยายเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสงขลา

MY HATYAI วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ แห่งแรกของประเทศไทยขยายเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพิ่มอีก 10 พื้นที่ โดยลงนามความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ร่วม “ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่” หลังตำบลชะแล้ ประสบความสำเร็จ

นายเมธา บุณยประวิตร ผู้อำนวยการสำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ เปิดเผยว่า ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือประกาศเจตนารมณ์ร่วม “ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่”ในพื้นที่จังหวัดสงขลา อีก 10 พื้นที่ ได้แก่พื้นที่ ตำบลบ้านขาว ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด ตำบลเชิงแส ตำบลกระแสสินธ์ ตำบลโรง ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธ์ ตำบลนาทับ ตำบลคู และประเด็นธรรมนูญรักษาหาดสมิหลา อ.เมืองสงขลา อย่างยั่งยืน มีภาคีเครือข่ายการจัดการสุขภาวะชุมชนเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ลานเอนกประสงค์วัดชะแล้ หมู่ที่ 3 ต.ชะแล้ อ.สิงหนคร จ.สงขลา โดยมีนายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้

 โดยการสนับสนุนของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เทศบาลตำบลชะแล้และสำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ ได้เชิญเครือข่ายขยายผลทั้ง 10 พื้นที่ ประกาศเจตนารมณ์ร่วม “ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพื้นที่” มีนางปิติพร เกษมสันต์ ณ อยุธยา รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในความสำเร็จของสำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ ที่สามารถขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้น

 ผอ.สำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้จัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ ในระดับพื้นที่ เป็นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจ การตระหนักเห็นความสำคัญด้านสุขภาพและสุขภาวะชุมชน พร้อมทั้งการสร้างกระแสให้ทุกคนเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว จนส่งผลให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางสุขภาพด้วยตนเอง โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การประชาพิจารณ์ เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมภายใต้การทำงานธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ เป็นแบบการบูรณาการความคิด ของตำบลชะแล้ และเห็นว่าธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้น่าจะเป็นการสร้างกระแสการตื่นตัวแก่ประชาชนทั่วไปให้ตระหนักถึงสุขภาพของตนเอง พร้อมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้รับรู้ เข้าใจในกระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ทั้งยังเป็นต้นแบบของการถอดบทเรียนองค์ความรู้ที่เกิดจากการดำเนินกิจกรรมให้ชุมชนท้องถิ่นอื่นได้ปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชนของตนเอง

 นายเมธา บุณยประวิตร ผู้อำนวยการสำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลชะแล้ ในฐานะตัวแทนเครือข่ายขยายผลธรรมนูญสุขภาพระดับพื้นที่ ยังกล่าวต่ออีกว่า หลังจากที่ตำบลซะแล้ได้ประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพเป็นฉบับแรกของประเทศ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2552 ได้ส่งผลให้มีการนำกระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ มากกว่า 70 พื้นที่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยระบบสุขภาพปี 2550 ได้สนับสนุนให้สำนักธรรมนูญสุขภาพตำบลซะแล้ ขยายผลในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดสงขลาเพิ่มอีก 10 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่ ตำบลบ้านขาว ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด ตำบลเชิงแส ตำบลกระแสสินธ์ ตำบลโรง ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธ์ ตำบลนาทับ ตำบลคู และประเด็นธรรมนูญรักษาหาดสมิหลา อ.เมืองสงขลา อย่างยั่งยืน

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ thainews hatyai

ที่มา : http://myhatyai.com

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญพื้นที่ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร