ภาพข่าว: คอลัมน์ แยก…พัฒนาการ: สร้างสุขภาวะชุมชน

Untitled2พิมพ์ไทย ฉบับวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ดร.ศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธาน คจ.สช. เปิดการประชุม”สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 6 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมกำหนดทิศทางนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของประเทศ โดยมีสุรเดช เดชคุ้มวงศ์ รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์นพ.อำพล จินดาวัฒนะ นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ กรรณิการ์บรรเทิงจิตร ฯลฯ รวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมเข้าร่วมงานกว่า2,000 คน ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HIA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร