จังหวัดพังงาจัดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมทิศทางการพัฒนานโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

Untitled2ข่าวเพื่อสื่อมวลชนสำนักงานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 9 ก.ค.57 ณ ห้องประชุมสสจ.พังงา นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาหารือเพื่อเตรียมทิศทางการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจังหวัดพังงา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนานโยบายสาธารณะระหว่างพื้นที่และร่วมขับเคลื่อนสู่จังหวัดพังงาแห่งความสุข โดยมีนพ.อุทัย จินดาพล ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยประจำจังหวัดพังงา ที่ปรึกษาสมัชชาสุขภาพจังหวัดพังงา นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นพ.สสจ.พังงา นายไมตรี จงไกรจักร ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดพังงา และคณะกรรมการทั้งในส่วนของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพจังหวัดพังงา ประมาณ 50 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งนี้ นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ กล่าวว่า เนื่องจากจังหวัดพังงา เป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้มีการจัดกระบวนการสมัชชาสุขภาพตลอดมา ทั้งก่อนและหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ จนทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และประสบการณ์ภาคีเครือข่าย ในการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการมัชชาสุขภาพและเป็นโอกาสอันดีที่จะต่อยอดกระบวนการสมัชชาสุขภาพของจังหวัดพังงาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งขับเคลื่อนให้จังหวัดพังงา เป็นจังหวัดแห่งความสุขที่สุดของประเทศต่อไป

ที่มา : http://pr.moph.go.th

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร