สมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหารผลักดัน สวัสดิการชุมชน การป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเป็นนโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพ

Untitled7กรมประชาสัมพันธ์ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมรับมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด และมอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาจังหวัดมุกดาหารผลักดันให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลจริงและเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนจังหวัดมุกดาหารมีสุขภาวะอย่างยั่งยืน

วันนี้( 10ก.ค.57 )เวลา15.00 น.ที่ห้องดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ ดร.ธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานรับมติสมัชชาสุขภาพจังหวัด และบรรยายพิเศษ แผนแม่บทเมืองน่าอยู่ ภายใต้กรอบแนวคิดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารปี 2557-2560 ในการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร ปี 2557 ซึ่งสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โดยการสนับสนุนงบประมาณ จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจัดขึ้น เพื่อระดมความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายทุกภาคส่วน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ในการกำหนดการแนวทางการพัฒนานโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติปี พ.ศ.2550 ซึ่งกำหนดให้ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนแต่ละจังหวัด ได้จัดทำกรอบแนวทางการพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในพื้นจังหวัด โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง

โดย ดร.ธวัชชัยธรรมรักษ์ กล่าวว่าแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ได้ยึดหลักขององค์การอนามัยโลก ที่ได้กำหนดเมืองน่าอยู่ไว้ 11 ประการ อาทิ เป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพและที่อยู่อาศัยที่สะอาดปลอดภัย มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีชุมชนเข้มแข็งช่วยเหลือเกื้อกูลไม่เอารัดเอาเปรียบ มีการเชื่อมโยงทางมรดกวัฒนธรรม วิถีการดำรงชีวิต และเอกลักษณ์ของกลุ่มชนแต่ละกลุ่ม มีระบบบริการทางสาธารณสุขและการรักษาพยาบาลที่ทั่วถึง

ด้านนายจรูญ วงศ์นารี ประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่าที่ผ่านมาสมัชชาจังหวัดมุกดาหารได้มีการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ สมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร ได้กำหนดประเด็นการพัฒนานโยบายสาธารณเพื่อสุขภาพ รวม 3 ประเด็น ได้แก่ 1 การบริหารจัดการลุ่มน้ำในจังหวัดมุกดาหารโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ภาคีทุกภาคส่วน 2 สวัสดิการชุมชน และ 3 การป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในจังหวัดมุกดาหาร นอกจากนี้ยังมีประเด็นวิชาการที่จะต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีก 1 ประเด็นคือสมุนไพรพื้นบ้าน โดยมีภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน จำนวนทั้งสิ้น 300 คน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างระเบียบวาระมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหารทั้ง 3 ประเด็นดังกล่าว เพื่อให้ได้มติสมัชชาสุขภาพจังหวัดมุกดาหาร นำเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผลักดันให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ร่วมกันขับเคลื่อน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และประชาชนจังหวัดมุกดาหารมีสุขภาวะอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา : http://ewt.prd.go.th

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน PHA และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร