สช.ชี้ปฏิรูประบบสุขภาพ ต้องเริ่มจากกระจายอำนาจ

VOICE TV วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เสนอเดินหน้าปฏิรูประบบสุขภาพ ผ่านมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ ลดอำนาจสั่งการจากกระทรวงสาธารณสุข แล้วกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นบริหารจัดการตัวเอง

การดำเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งกำกับดูแลโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เป็นตัวอย่างโครงการในระบบสุขภาพ

ที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มองว่า มีการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างภาครัฐ กับภาคประชาสังคม ตลอดจนตัวแทนนักวิชาชีพ นักวิชาการ ตลอดจนตัวแทนจากท้องถิ่นอย่างเป็นเครือข่าย จนทุกภาคส่วนรู้สึกว่า ตนเองมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ แสดงให้เห็นว่าโครงการและกองทุนหลักประกันสุขภาพมีความแข็งแรง และไม่มีแนวโน้มพังทลาย อย่างที่หลายฝ่ายแสดงความกังวล

ด้านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. กล่าวว่า การอภิบาลระบบสุขภาพโดยเครือข่าย หรือ กู้ด กอฟเวอร์แนนซ์ บาย เน็ทเวิร์ค เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิรูประบบสุขภาพ ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ สช. เร่งนำเสนอและดำเนินการให้ประสบความสำเร็จ ในช่วงเวลาของการปฏิรูป เช่นเดียวกับการสร้างความมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในระบบสุขภาพ กระจายทุนและทรัพยากรสู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง ตลอดจนลดอำนาจจากส่วนกลาง อันนำไปสู่การบริการจัดการของสถานพยาบาลที่สะดวก คล่องตัว

อย่างไรก็ตาม สช. ย้ำเพิ่มเติมว่า การเดินหน้าปฏิรูประบบสุขภาพ ผ่านมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ควรขับเคลื่อนภายใต้ความปรองดองของทุกฝ่าย นั่นคือการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อความขัดแย้งที่กำงเกิดขึ้น อย่างประเด็นซึ่งกำลังเป็นที่ถกเถียงในสังคมขณะนี้ เกี่ยวกับการดำเนินโครงการระบบสุขภาพแห่งชาติ ทั้งนี้ สช. ย้ำว่า โครงการหลักประกันสุขภาพ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ที่รัฐมีหน้าที่ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ โดยได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติ ผ่านการประเมินผลสัมฤทธิ์จากสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตลอดจนนักเศรษฐศาสตร์สุขภาพชาวอังกฤษ

ขณะที่ท่าทีล่าสุดของภาคประชาสังคมกลุ่ม คนรักหลักประกันสุขภาพ ยังติดตามความเคลื่อนไหวของกระทรวงสาธารณสุข โดยอ้างผ่านเฟซบุ๊กว่า ในอนาคตปลัดกระทรวงสาธารณสุขอาจดำเนินการเปลี่ยนแปลงหลักการสำคัญ ของโครงการหลักประกันสุขภาพ เมื่อประเด็นถกเถียงที่มีการถกเถียงในขณะนี้เงียบลง

ที่มา : http://news.voicetv.co.th

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร