สช.ชี้ “ร่วมจ่าย” เรื่องเล็ก ชวนปฏิรูปแบบภาพรวม จี้ สธ.เปิดช่องทำงานแบบเครือข่าย เลิกรวมอำนาจ

Untitled3ASTVผู้จัดการ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
กรรมการสุขภาพแห่งชาติยกเรื่องร่วมจ่าย เป็นหนึ่งในเรื่องย่อยที่ต้องปฏิรูประบบสุขภาพ ชี้ต้องปฏิรูปแบบองค์รวมตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 วอน สธ. นำไปพิจารณา ก่อนยาหอมแนวทางปฏิรูปเดินถูกทางแล้ว แต่ขอให้ลดบทบาทศูนย์รวมอำนาจ เป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย เช่น สปสช.
วันนี้ (16 ก.ค.) ที่อาคารสุขภาพแห่งชาติ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการสุขภาพแห่งชาติ อดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า การร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ จริงๆ ก็มีการกำหนดให้ร่วมจ่ายอยู่แล้ว แต่เป็นไปในลักษณะของความสมัครใจ ซึ่งความขัดแย้งในประเด็นดังกล่าวว่าควรมีการร่วมจ่ายหรือไม่นั้น จนกลายเป็นข้อถกเถียงอยู่ในขณะนี้ เชื่อว่าเกิดจากความแตกต่างของข้อมูลในมือของแต่ละฝ่าย แต่ความคิดของแต่ละฝ่ายต่างก็เหมือนกันคืออยากเห็นระบบสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องการเงินการคลังนี้ ถือเป็นเพียงเรื่องย่อยเรื่องหนึ่งเท่านั้น การปฏิรูประบบสุขภาพจะต้องมองในภาพกว้างและเป็นองค์รวมมากกว่าเรื่องนี้

นพ.ณรงค์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า ซึ่งตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 เรื่อง การ “การปฏิรูประบบสุขภาพ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย” อันเป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนั้น ระบุชัดว่าหลักการ ทิศทาง และแนวทางในการปฏิรูประบบสุขภาพมีทั้งหมด 5 ประเด็น คือ 1. การปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพ 2. การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ 3. การปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 4. การปฏิรูประบบการเงินการคลังและระบบหลักประกันด้านสุขภาพ และ 5. การปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

“การปฏิรูประบบสุขภาพจะเดินหน้าเพียงหน่วยงานเดียวอย่าง สธ. ไม่ได้ ซึ่งเป็นการบริหารจัดการหรือการอภิบาลโดยรัฐ แต่ต้องให้คนไทยทุกภาคส่วนมีโอกาสได้ร่วมคิด ร่วมนำ ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบด้วย เป็นการอภิบาลแบบเครือข่าย เพราะระบบสุขภาพเกี่ยวข้องกับชีวิตตนเองตั้งแต่เกิดจนตาย ทั้งเรื่องการแพทย์ การสาธารณสุข และการสร้างสุขภาวะ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปฏิรูประบบสุขภาพและพัฒนามาตามลำดับ ตัวอย่างเรื่องอภิบาลโดยเครือข่ายที่เห็นได้ชัดคือ ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยกย่องจากต่างประเทศ ดังนั้น สธ. ต้องลดบทบาทการจัดการเองทุกเรื่องแบบรวมศูนย์อำนาจในอดีตลง แต่หันมาเอื้ออำนวยระบบสุขภาพแห่งชาติ เชื่อมประสานทุกภาคส่วนเข้าด้วยกันมากกว่า เพราะโลกเปลี่ยนแปลงไปมาก ปัญหาสุขภาพนั้นยุ่งยากสลับซับซ้อนเกินกว่ากระทรวงจะบริหารจัดการเองโดยลำพังได้แล้ว” นพ.ณรงค์ศักดิ์ กล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า การปฏิรูปของ สธ. ที่พยายามดำเนินการอยู่ขณะนี้ มีสิ่งใดที่ต้องปรับหรือไม่ นพ.ณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า การเดินหน้าปฏิรูปของ สธ. เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว อย่างเรื่องเขตบริการสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ควรทำ แต่วิธีการในการทำจะต้องเป็นไปในลักษณะการอภิบาลโดยเครือข่ายจริงๆ ไม่ใช่ยังอยู่ในอำนาจของ สธ. อยู่ ซึ่งหลายฝ่ายมีความกังวลในเรื่องนี้ และยังเป็นการข้ามอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย โดยคณะกรรมการบริหารจัดการในเขตจะต้องมาจากทุกภาคส่วน ทั้งผู้มีส่าวนได้ส่วนเสีย ท้องถิ่น นักวิชาการ ส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนการบริหารจัดการในเขต

ด้าน นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กล่าวว่า อยากให้ สธ. พิจารณานำข้อเสนอมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 ไปหาทางขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยอีกประมาณ 2 สัปดาห์ สช. จะจัดเวทีประชุมปรึกษาหารือในเรื่องปฏิรูประบบสุขภาพขึ้น ซึ่งจะเชิญตัวแทนทั้งฝั่ง สธ. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หน่วยงานที่ทำงานด้านสุขภาพทั้งหมดมาปรึกษาหารือกัน เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และหาแนวทางในการขับเคลื่อนมติการปฏิรูประบบสุขภาพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชน ลดความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับบรรยากาศปรองดองในขณะนี้

ที่มา : http://www.manager.co.th

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร