สภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อความปรองดอง และสมานฉันท์

Untitled11มติชน ฉบับวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
ในช่วงระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์ 2557 ก่อนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยึดอำนาจการปกครอง (22 พฤษภาคม 2557) ราว 3 เดือน ผู้เขียนได้มีโอกาสเสนอ พิมพ์เขียว : สภาประชาชน สภาคนดี มีคุณธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตของบ้านเมือง อันเกิดจากสภาผู้แทนราษฎรออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรมสุดซอย บทความนี้ได้ถูกนำไปตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น หนังสือพิมพ์ก้าวหน้า หนังสือพิมพ์ประจำภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี ฉบับวันที่ 16 มกราคม 2557 หน้า 7 และหนังสือพิมพ์ มติชน ฉบับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 หน้าที่ 7 เป็นต้น
สำหรับบทความนี้ เป็นการบูรณาการแนวคิดจากบทความ วันแมน วันโหวต วิธีแก้ปัญหาการซื้อเสียงและรัฐประหาร ระหว่างร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2540 (หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ตีพิมพ์ในวันที่ 10-11 เมษายน 2534 หน้า 5) และบทความ วิธีการสรรหาคนดี มาบริหารบ้านเมือง เพื่อแก้ปัญหาการรัฐประหารและการซื้อเสียงในขณะร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2550 (หนังสือตอบขอบคุณ นายนรนิติ เศรษฐบุตร อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ ที่ สผ.(ส.ส.ร.) 0001/2652 ลงวันที่ 27 เมษายน 2550) นำมาผนวกและบูรณาการกับพิมพ์เขียว : สภาประชาชน สภาคนดี มีคุณธรรมปราศจากการซื้อสิทธิ ขายเสียง ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของบทความนี้ และเพื่อให้แนวคิด (โรดแมป สภาปฏิรูป) ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เกิดเป็นรูปธรรมของการคืนความสุขที่ยั่งยืนแก่ประชาชนและประเทศชาติ เกิดความสงบสุข ผู้เขียนจึงขอเสนอ สภาปฏิรูป เพื่อความปรองดองและสมานฉันท์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.สภาปฏิรูป
สภาปฏิรูป ควรประกอบด้วย ตัวแทนของประชาชนในกลุ่มอาชีพต่างๆ ทั้งองค์กร หน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนรัฐวิสาหกิจ ขณะเดียวกัน ต้องไม่กีดกันกลุ่มการเมือง (นักการเมือง) และกลุ่มที่ถูกบังคับให้เป็นกลางทางการเมือง (ข้าราชการ) เพราะทั้ง 2 กลุ่ม เป็นพลังสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศมาตลอด 82 ปี (พ.ศ.2475-2557) นอกจากนั้นแล้ว ต้องไม่ลืมกลุ่มอื่นๆ เช่น ข้าราชการบำนาญ ราษฎรอาวุโส อดีตนักการเมือง นักวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ผู้แทนประชาชนในสภาปฏิรูป หรือสมาชิกสภาปฏิรูป (สปร.) จึงควรประกอบด้วยบุคคลจาก 7 กลุ่มอาชีพ ดังนี้
1.กลุ่มวิชาชีพ : ประกอบด้วย 11 อาชีพ (ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2556)
1.1 ผู้บัญญัติกฎหมาย ข้าราชการอาวุโส และผู้จัดการ
1.2 ผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ
1.3 ผู้ประกอบวิชาชีพช่างเทคนิคสาขาต่างๆ และอาชีพที่เกี่ยวข้อง
1.4 เสมียน
1.5 พนักงานบริการและพนักงานในร้านค้าและตลาด
1.6 ผู้ปฏิบัติงานที่มีฝีมือทางด้านการเกษตรและการประมง
1.7 ผู้ปฏิบัติงานด้านความสามารถทางฝีมือและธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้อง
1.8 ผู้ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ
1.9 อาชีพพื้นฐานต่างๆ ในด้านการขายและการให้บริการ
1.10 คนงานซึ่งมิได้จำแนกไว้ในหมวดอื่น
1.11 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (อายุ 18 ปีขึ้นไป) แต่ไม่มีอาชีพ ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ยกเว้นข้าราชการบำนาญ
2.กลุ่มข้าราชการ : ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน (ยกเว้น ข้าราชการพลเรือนในพระองค์) ประจำกระทรวงต่างๆ 24 กระทรวง (ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 2556)
2.1 กระทรวงศึกษาธิการ
2.2 กระทรวงกลาโหม
2.3 กระทรวงมหาดไทย
2.4 กระทรวงยุติธรรม
2.5 กระทรวงการคลัง
2.6 กระทรวงการต่างประเทศ
2.7 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
2.8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
2.9 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.10 กระทรวงคมนาคม
2.11 กระทรวงพลังงาน
2.12 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.13 กระทรวงพาณิชย์
2.14 กระทรวงแรงงาน
2.15 กระทรวงวัฒนธรรม
2.16 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.17 กระทรวงสาธารณสุข
2.18 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2.19 กระทรวงอุตสาหกรรม 3.2.20 สำนักนายกรัฐมนตรี
2.21 รัฐสภา
2.22 ส่วนราชการอิสระตามรัฐธรรมนูญ
2.23 ราชการส่วนท้องถิ่น
2.24 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกและกระทรวง
3.กลุ่มการเมือง : ประกอบด้วย 70 พรรคการเมือง (ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาชิกพรรคการเมือง 30 ก.ย.2556)
4.กลุ่มรัฐวิสาหกิจ : ประกอบด้วย 75 หน่วยงาน (ที่มา : วิกิพีเดีย (Wikipidia) 2013)
4.1 บริษัทการบินไทย
4.2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
4.3 การประปานครหลวงและภูมิภาค
4.4 องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย
4.5 องค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4.6 องค์การสวนสัตว์
4.7 องค์การขนส่งจำกัด
4.8 องค์การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
4.9 องค์กรฟอกหนัง
4.10………………….
4.11……………….. 4.12…………………………
4.75 สำนักงานกองสลากกินแบ่ง
5.กลุ่มองค์กรมหาชน : ประกอบด้วย 68 หน่วยงาน
5.1 องค์กรมหาชน ตาม พ.ร.บ. 37 แห่ง
5.2 องค์กรตาม พ.ร.ก. (เฉพาะ) 15 แห่ง
5.3 สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ 16 แห่ง
6.กลุ่มองค์กรเอกชน : ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน
6.1 หอการค้าแห่งประเทศไทย
6.2 อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
6.3 อุตสาหกรรมการค้าแห่งประเทศไทย
6.4 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6.5 ตลาดหลักทรัพย์
6.6 ธุรกิจตลาดทุนไทย
6.7 บริษัทจดทะเบียนไทย
7.กลุ่มอื่นๆ : ประกอบด้วยรัฐบุรุษ ราษฎรอาวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน อดีตนักการเมือง นักวิชาการ ข้าราชการบำนาญ ผู้ประกอบวิชาชีพอิสระต่างๆ
2.การสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูป (สปร.)
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วประเทศ ซึ่งสังกัด หรือปฏิบัติงานตามกลุ่ม วิชาชีพ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มการเมือง กลุ่มรัฐวิสาหกิจ กลุ่มองค์กรมหาชน กลุ่มองค์กรเอกชน และกลุ่มอื่นๆ โดยไม่จำกัดจำนวน และไม่เสียค่าสมัคร ตามใบสมัครสมาชิกสภาปฏิรูป (สปร.) ที่ คสช.กำหนดทางไปรษณีย์หรือสถานที่ คสช.กำหนด
3.การคัดเลือก
สมาชิกสภาปฏิรูป (สปร.) กำหนดให้มีจำนวนไม่ต่ำกว่า 140 คนและไม่ควรเกิน 175 คน โดยเฉลี่ยทั้ง 7 กลุ่ม เท่าๆ กัน ประมาณกลุ่มละ 20-25 คน ด้วยวิธีเลือกกันเองในกลุ่มของตนให้ได้จำนวนตามที่กำหนด เมื่อรวมกันทั้ง 7 กลุ่ม จะมีจำนวนระหว่าง 140-175 คน
4.การแต่งตั้ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ เพื่อให้สังคมรับทราบ หากมีบุคคลใดถูกวิพากษ์วิจารณ์ให้เป็นอำนาจของ คสช. จะพิจารณาตามความเหมาะสม แล้วเสนอเป็นพระราชกฤษฎีกาแต่งตั้งต่อไป
หมายเหตุ
1.การเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มอาชีพ ทั้งองค์กร หน่วยงานของรัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนข้าราชการประจำและข้าราชการการเมือง มีสิทธิรับสมัครไม่จำกัดจำนวน และได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป (สปร.) จำนวนเท่าๆ กันทุกกลุ่ม จะให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกัน
2.การให้ผู้สมัครคัดเลือกกันเองในกลุ่มของตน ย่อมได้คนเก่ง คนดี (เสมือนประกวด แข่งขัน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความดีของผู้สมัคร) ซึ่งจะขจัดข้อครหาและวิพากษ์วิจารณ์ คณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.)
3.สภาปฏิรูปจะเป็นสภาแห่งความปรองดองและสมานฉันท์อย่างแท้จริง อันจะเป็นปัจจัยหนึ่งของการคืนความสุข แก่ประชาชน และประเทศชาติต่อไป
“การให้ผู้สมัครคัดเลือกกันเองในกลุ่ม ของตน ย่อมได้คนเก่ง คนดี(เสมือนประกวด แข่งขัน ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความดีของผู้สมัคร) ซึ่งจะขจัดข้อครหาและวิพากษ์วิจารณ์ คณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.)”

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร