คสช.ถกสธ.-3กองทุนสุขภาพ

Untitled3ข่าวสด ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พล.ร.ต.นวพล ดำรงพงศ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ในฐานะผู้แทนพล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผบ.ทร. หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. รับฟังการประชุมร่วมเสนอความเห็นแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เข้าร่วม
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้พิจารณา 2 วาระ คือ 1.การหาแนวทางลดความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ มีกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และกองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช.มองว่าปัจจุบันแต่ละกองทุนยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ จึงควรทำงานเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะยุบรวมเป็นกองทุนเดียว แต่ให้แต่ละกองทุนพัฒนาสิทธิประโยชน์ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำ โดยจะตั้งคณะกรรมการประสาน 3 กองทุนขึ้น ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างยกร่างและต้องรอเป็นคำสั่งคสช.ออกมา
“วาระที่ 2 การปฏิรูประบบสุขภาพไทย โดยที่ประชุมเสนอให้นำผลการประชุมสมัชชาสุขภาพ 5 เรื่องมาประกอบการปฏิรูป โดยจะแปลงมาสู่การปฏิบัติ ซึ่งแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพจะเป็นเช่นไรจะยกไปหารือในเวทีการปฏิรูปของ คสช.ในอีก 2 สัปดาห์” นพ.ณรงค์กล่าว
ด้าน นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า แนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพควรมีแนวทาง 5 ข้อจากมติสมัชชาสุขภาพเข้าร่วม ซึ่งมติเหล่านี้ได้ผ่านความเห็นจากเครือข่ายภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องมากมาย ประกอบด้วย 1.การปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพ 2.การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ 3.การปฏิรูประบบการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 4.การปฏิรูประบบการเงินการคลังและระบบหลักประกันสุขภาพ และ 5.การปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร