ผุดคกก.ประสานลดเหลื่อมล้ำ3กองทุนสุขภาพ

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังร่วมประชุมกับ พล.ร.ต.นวพล ดำรงพงศ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือในฐานะผู้แผน พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่าที่ประชุมมีการพิจารณาหาแนวทางลดความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ ทั้งกองทุน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนประกันสังคม และกองทุนสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช.มองว่า ปัจจุบันแต่ละกองทุนยังมีความเหลื่อมล้ำจึงเห็นว่าควรให้มีการตั้งคณะกรรมการประสาน 3 กองทุนขึ้นเบื้องต้นให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกัน ทังนี้ ในระดับปฏิบัติการต้องหารือกันอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างยกร่าง อย่างไรก็ตาม ต้องรอเป็นคำสั่งของ คสช.ออกมาก่อน
นพ.ณรงค์กล่าวต่อว่า ที่ประชุมยังหารือถึงการปฏิรูประบบสุขภาพไทยโดยเสนอให้นำผลการประชุมสมัชชาสุขภาพ 5 เรื่องได้แก่ 1.การปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพ 2.การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ 3.การปฏิรูประบบการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 4.การปฏิรูประบบการเงินการคลังและระบบหลักประกันสุขภาพ และ 5.การปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพมาประกอบการปฏิรูปและแปลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งแนวทางจะหารือในเวทีการปฏิรูปของคสช.ในอีก 2 สัปดาห์.

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร