มติตั้งคกก.ร่วม3กองทุนสุขภาพ

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) พล.ร.ต.นวพล ดำรงพงศ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ในฐานะผู้แทน พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.) และหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) รับฟังการประชุมร่วมเสนอความเห็นแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพลดความเหลื่อมล้ำของประเทศ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(คสช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม (สปส.)
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดสธ. กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้พิจารณา 2 วาระ คือ 1.การหาแนวทางลดความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนประกันสุขภาพภาครัฐ ทั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ โดยทางฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช.มองว่าปัจจุบันแต่ละกองทุนยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ โดยจะมีการตั้งคณะกรรมการประสาน 3 กองทุนขึ้น เบื้องต้นให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกัน จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างยกร่าง ต้องรอเป็นคำสั่ง คสช.ออกมา และวาระที่ 2 การปฏิรูประบบสุขภาพไทย โดยในที่ประชุมเสนอให้นำผลการประชุมสมัชชาสุขภาพ 5 เรื่องมาประกอบการปฏิรูป โดยจะแปลงมาสู่การปฏิบัติ ซึ่งแนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพจะเป็นเช่นไรจะยกไปหารือในเวทีการปฏิรูปของ คสช.ในอีก 2 สัปดาห์
ด้าน นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า แนวทางการปฏิรูประบบสุขภาพตามมติสมัชชาสุขภาพควรมี 5 ข้อ ดังนี้ 1.การปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และการจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพ 2.การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ 3.การปฏิรูประบบการสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ 4.การปฏิรูประบบการเงินการคลังและระบบหลักประกันสุขภาพ และ 5.การปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร