รายงานพิเศษ: คสช.ปฏิรูปสุขภาพดัน’ตระกูลส.’ล้างอำนาจเก่า

Untitled5โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ทีมข่าวในประเทศโพสต์ทูเดย์
การประชุมร่วมระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรมบัญชีกลางสำนักงานประกันสังคม และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เมื่อวันที่31 ก.ค.ที่ผ่านมาส่งสัญญาณว่า “ดุลอำนาจ” ในแวดวงสุขภาพกำลังเปลี่ยนไป

การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกหลังเกิดข้อพิพาทระหว่าง สธ. และ สปสช. ตั้งแต่ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์รองปลัด สธ. สั่งห้ามเจ้าหน้าที่ สธ.ประชุมร่วมกับ สปสช. ตามมาด้วยความพยายามผลักดันให้ผู้ป่วยบัตรทอง “ร่วมจ่าย” ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงความขัดแย้งในการเปลี่ยนวิธีโอนเงินกองทุน สปสช.เป็นครั้งแรกเช่นกันที่ สช.ถูกเชิญเข้าร่วม เพราะตั้งแต่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์รับตำแหน่งปลัด สธ.เมื่อปี2555 เป็นต้นมา สช.ถูกกันออกนอกวงโดยตลอด

ก่อนการประชุมครั้งนี้จะเกิดขึ้น ฝั่ง สธ.พยายามชี้นำว่าจะหาข้อสรุปเรื่องการจ่ายเงินกองทุนแต่สุดท้าย คสช.ทุบโต๊ะเปลี่ยนวาระเป็นเรื่อง”การปฏิรูประบบสุขภาพ”โดยมี สช. ที่ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เป็นเลขาธิการเป็นแม่งาน
สาระสำคัญในการปฏิรูปครั้งนี้ คสช.จะเดินหน้าโครงการ “คณะกรรมการประสานงาน 3 กองทุนสุขภาพ”เพื่อลดความเหลื่อมล้ำใน3 ระบบสุขภาพ ซึ่งรัฐบาลชุดที่แล้วได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้ว

นอกจากนี้ ยังกำหนดธงนำที่สานต่อมติของ “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” โดยมีเนื้อหา 5 ประเด็น คือ

1.การปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการจัดการกับภัยคุกคามสุขภาพ

2.การปฏิรูประบบบริการสุขภาพ

3.การปฏิรูประบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ

4.การปฏิรูประบบการเงินการคลังและระบบหลักประกันด้านสุขภาพ

5.การปฏิรูปการอภิบาลระบบสุขภาพและการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
อย่างไรก็ตาม คสช.ได้เตรียมแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นคณะกรรมการประสานงาน 3 กองทุนสุขภาพ ทั้งสิ้น14 คน ประกอบด้วย อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยเป็นประธาน ส่วนกรรมการ ได้แก่ นพ.วิจารณ์ พานิชประธานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย นวพร เรืองสกุล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ นพ.รัชตะ รัชตะนาวินอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ ยังมีนพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลากรรมการสุขภาพแห่งชาติ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์เลขาธิการมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ นพ.พงษ์พัฒน์ปธานวนิช เลขาธิการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน จุรีวิจิตรวาทการ อดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นพ.สุชาติ สรณสถาพรผู้อำนวยการสำนักงานกลางสารสนเทศบริการสุขภาพ นพ.เทียม อังสาชนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพแห่งชาติ รวมทั้งมีเลขาธิการ สปสช. เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมด้วย

เพียงแต่ คสช.ยังไม่ประกาศรายชื่อออกมาอย่างเป็นทางการผลจากการประชุมดังกล่าวเท่ากับสวนทางข้อเสนอของฝั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ปลัด สธ.พยายามผลักดันมาก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะแนวคิดหลักในการรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลาง และความพยายามตั้งซูเปอร์บอร์ดสุขภาพควบคุมการทำงานของหน่วยงาน “ตระกูล ส.” ที่ต้องพังลงไม่เป็นท่า
ทั้งนี้ เพราะกรอบการปฏิรูปเวอร์ชั่นใหม่เน้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เน้นการมีส่วนร่วมประชาชน

ด้าน นพ.ณรงค์ แถลงภายหลังการประชุมว่าทิศทางการปฏิรูปหลังจากนี้จะเป็นไปตามมติสมัชชาสุขภาพทั้ง 5 ข้อ โดยแต่ละฝ่ายจะกลับไปเตรียมประเด็นเพื่อพูดคุยกันอีกครั้งในการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า

สำหรับ นพ.อำพล ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพครั้งนี้เคยเป็นเลขานุการ นพ.มงคล ณ สงขลาอดีต รมว.สาธารณสุข ที่มีบทบาทผลักดันการปฏิรูปประเทศภายใต้สมัชชาปฏิรูปชุดที่มี นพ.ประเวศ วะสีเป็นประธาน ก่อนหน้านี้จากมติที่ประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการล้างนโยบายสาธารณสุขของขั้วอำนาจเก่าลงอย่างชัดเจน และกำลังเดินไปสู่แนวทางที่ นพ.ประเวศ ได้ปูทางมาก่อนหน้านี้

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร