สั่งหาทางลดเหลื่อมล้ำ3กองทุนสุขภาพ

Untitled4ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557
สาธารณสุข * ที่ประชุมร่วมหน่วยงานด้านสุขภาพ และฝ่ายสังคมจิตวิทยา คสช. ตั้งคณะทำงานประสาน 3 กองทุน “ข้าราชการ-บัตรทอง-ประกันสังคม” แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในการรับบริการ พร้อมเตรียมแผนปฏิรูปสุขภาพอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า ด้านเครือข่ายรักประกันสุขภาพแห้วไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณ สุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมร่วมกับ พล.ร.ต. นวพล ดำรงพงศ์ เจ้ากรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ ผู้แทนฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และกรมบัญชีกลาง ว่า ได้มีการหารือกัน 2 เรื่อง คือ 1.ฝ่ายสังคมจิตวิทยาเห็นว่าการทำงานของ 3 กองทุน ซึ่งประกอบด้วย หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการข้าราชการ มีปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ำการให้บริการ จึงได้ตั้งคณะกรรมการประสาน 3 กองทุนขึ้นมาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดีขึ้น แต่ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องของการรวมเป็น กองทุนเดียว ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้แต่ละหน่วยงานกลับไปหารือว่าจะตั้งใครขึ้นมาทำหน้าที่นี้ เบื้องต้นให้ประกอบด้วยผู้แทนจาก 3 กองทุน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข ก่อนนำมาเสนออีกครั้ง และ 2.การเตรียมการประชุมของ คสช.ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้า ในฐานะที่ฝ่ายสังคมจิตวิทยาเป็นผู้รับผิดชอบงานนี้ ก็จะนำเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพของประเทศเข้าไปพูดคุยด้วย เบื้องต้นได้นำข้อเสนอของสมัชชาสุขภาพ อาทิ เรื่องระบบบริการ เรื่องส่งเสริมป้องกัน เรื่องการเงินการคลัง เรื่องการพัฒนากำลังคน ที่ต้องมองเชื่อมโยงกันทั้งหมด
ด้านกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งประกาศว่าจะขอร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย แต่ในที่สุดไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประชุม นางสาวสุภัทรา นาคะผิว โฆษกของกลุ่มฯ กล่าวว่า วันนี้มาสังเกตการณ์การประชุมร่วม 3 ฝ่าย และเห็นว่ามีการเปลี่ยนประเด็นการประชุมจากการเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพมาเป็นเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำ 3 กองทุนสุขภาพ ซึ่งตรงกับสิ่งที่เครือข่ายฯ พยายามติดตามและขับเคลื่อนเรื่องนี้มาตลอด โดยเฉพาะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกัน และตนก็หวังว่าทาง คสช.จะไม่ออกประกาศช่วง 2 ทุ่มว่าจะมีการปฏิรูประบบสุขภาพอย่างไร เพราะการจะปฏิรูประบบสุขภาพจะต้องผ่านการหารือร่วมกันของทุกฝ่าย ต้องมีส่วนร่วมของภาคประชาชน.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน 3 กองทุนสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร