คอลัมน์ ข่าวสั้น: คสช.หนุนเขตบริการสุขภาพเพื่อ ปชช.

ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

นนทบุรี * ที่สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กรมบัญชีกลาง และสำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรื่องการจัดทำเขตบริการสุขภาพเพื่อประชาชน ว่า ที่ประชุมเห็นชอบเรื่องการจัดทำเขตบริการสุขภาพเพื่อประชาชน สนับสนุนสุขภาวะของประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรม ผ่านการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนแบบไร้รอยต่อ โดยไม่ผูกพันกับงบประมาณและ ทรัพยากร ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิรูประบบสุขภาพในอนาคต และตอบโจทย์เรื่องความปรองดองสมานฉันท์ เบื้องต้นแต่งตั้ง นพ. ณรงค์ อังคะสุวพลา กรรมการ สช. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และมีคณะทำงานทั้งหมด 20 คน ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้คณะทำงานหารือ ออกแบบเขตบริการ เพื่อนำมาเสนอในที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติปลายเดือน ธ.ค.2557.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน คสช. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร