ผุดทีมออกแบบระบบเขตสุขภาพลดเหลื่อมล้ำ

ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวะพลา กรรมการ สช. และผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดย พล.ร.อ.ณรงค์กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เป็นการหาแนวทางปฏิรูประบบสุขภาพร่วมกันจากทุกภาคส่วนของระบบสาธารณสุข โดยมีมติเห็นชอบในหลักการตั้งคณะทำงานเพื่อออกแบบระบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เน้นการบูรณาการร่วมกันและลดความเหลื่อมล้ำการบริการในระดับพื้นที่ ซึ่งมี นพ.ณรงค์ศักดิ์เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
ด้าน นพ.ณรงค์ศักดิ์กล่าวว่า หลักการทำงานของคณะทำงานชุดนี้ มีเป้าหมายเพิ่มสุขภาวะประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมในระดับพื้นที่ แบ่งการทำงานเป็นสองมิติ มิติแรกจัดให้มีโครงสร้าง 5 ประการ ประกอบด้วย 1.การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การระบาด 2.ระบบบริการปฐมภูมิในระดับอำเภอ 3. การพัฒนาการเงินการคลัง 4. การกระจายกำลังคนอย่างเท่าเทียม และ 5. การบริหารจัดการหรือการอภิบาลระบบ และมิติที่สองคือ การจัดการปัญหาเฉพาะพื้นที่ เช่น อีสาน มีปัญหามะเร็งตับ ภาคกลาง มีปัญหาท้องไม่พร้อม เป็นต้น กลไกการออกแบบทั้งสองมิติจะเน้นการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งนี้จะนำเข้าที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติช่วงเดือน ธ.ค.นี้ เพื่อหามติและสร้างรูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชนร่วมกัน ซึ่งเขตสุขภาพเพื่อประชาชนจะเป็นกลไกบูรณาการสานพลังการทำงาน หรือกลไกร่วมกันคิดร่วมกันชี้ทิศทาง โดยเขตนี้ไม่ใช่อำนาจหรือเขตบริหารในรูปแบบกระทรวง ทบวง กรม จะไม่มีการผูกพันงบประมาณ คณะทำงานจะไม่เกิน 20 คน ไม่มีการตั้งสำนักงานหรือโครงสร้างตำแหน่งใดๆขึ้นมา จึงไม่ต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมมาก.

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร