คสช.ประชุมตั้งทีมเขตสุขภาพ

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ในการประชุมเรื่องการปฏิรูประบบสุขภาพ มี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) หัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยา เป็นประธานการประชุม มี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวะพลา กรรมการ สช. และผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
พล.ร.อ.ณรงค์กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เพื่อหาแนวทางในการปฏิรูประบบสุขภาพร่วมกันจากทุกภาคส่วนของระบบสาธารณสุข อาทิ สธ., สปสช., สสส. สำนักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง เป็นต้น ซึ่งมีมติเห็นชอบในหลักการตั้งคณะทำงานเพื่อออกแบบระบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ซึ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันและลดความเหลื่อมล้ำการบริการในระดับพื้นที่ โดยมี นพ.ณรงค์ศักดิ์เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
นพ.ณรงค์ศักดิ์กล่าวว่า หลักการทำงานของคณะทำงานชุดนี้ มีเป้าหมายเพิ่มสุขภาวะประชาชน และลดความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมในระดับพื้นที่ โดยแบ่งการทำงานเป็นสองมิติ มิติแรกจะมีโครงสร้าง 5 ประการ คือ 1.การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันการระบาด 2.ระบบบริการปฐมภูมิในระดับอำเภอ 3.การพัฒนาการเงินการคลัง 4.การกระจายกำลังคนอย่างเท่าเทียม 5.การบริหารจัดการหรือการอภิบาลระบบ และมิติที่ 2 คือ การจัดการปัญหาเฉพาะพื้นที่ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีปัญหามะเร็งตับ ภาคกลาง มีปัญหาขาดแคลนน้ำ ท้องไม่พร้อม เป็นต้น ทั้งนี้ กลไกที่จะออกแบบทั้งสองมิติ จะเน้นการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ประชาสังคม ประชาชน ท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มวิชาการ ภาคเอกชน โดยทั้งหมดจะนำเข้าที่ประชุมสมัชชาแห่งชาติในช่วงเดือนธันวาคม 2557 เพื่อหามติและสร้างรูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชนร่วมกัน

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร