ดันก.ม.เตือนภัยเหล้าบังคับพิมพ์ลงบนขวด

สยามรัฐ ฉบับวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่1/2557 เพื่อเพิ่มมาตรการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและได้พิจารณาร่างกฎหมายลูก ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ทั้งหมด 4 ฉบับ โดยจะเสนอที่ประชุมฝ่ายสังคมและจิตวิทยาสัปดาห์หน้า เพื่อเข้าสู่การพิจารณาของ คสช. ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วซึ่งปัจจุบันนักดื่มหน้าใหม่เป็นเยาวชนและผู้หญิงมากขึ้น และร้อยละ 80 ของการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมาจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นอกจากนี้ จะควบคุมเหล้าปั่นอย่างเข้มงวดเพิ่มขึ้น โดยระยะสั้น จะนำกฎหมายที่มีอยู่แล้วไปดำเนินการระยะยาว ได้ให้กรมสรรพสามิต แก้ไข พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 ซึ่งการแปรรูปเหล้ากระทำได้เมื่อมีผู้ร้องขอเพื่อให้ดำเนินการตามกฎหมายรวดเร็วและง่ายขึ้นทั้งยังพิจารณาการให้สินบนนำจับผู้กระทำผิด เป็นแรงจูงใจ
นพ.นพพรชื่นกลิ่นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่ากำหนดให้ผู้ผลิตสุราต้องพิมพ์ภาพและคำเตือนโทษและพิษภัยบนบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย, กำหนดให้การโฆษณาทางโทรทัศน์ ภาพยนตร์ วีดิทัศน์ แสดงข้อความเสียงคำเตือนที่ชัดเจนทุกพยางค์ เข้าใจความหมาย 2 วินาที ส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ให้แสดงคำเตือนในตำแหน่งบนสุดไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของพื้นที่โฆษณา, ห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถไฟ,แก้ไขระเบียบเปรียบเทียบปรับ หากเป็นผู้กระทำผิดรายย่อยเริ่มจากน้อยไปหามากหากเป็นผู้ผลิตหรือนำเข้ารายใหญ่ รวมถึงบริษัทในเครือจะปรับเต็มเพดาน และให้ชำระค่าปรับภายใน 15 วัน

โฆษณา

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บุหรี่/ยาสูบ/เหล้า และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร