สธ.เร่งหนุนหญิงไทย เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือน

แนวหน้า ฉบับวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวง สาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบาย การจัดบริการดูแลหญิงตั้งครรภ์และเด็ก โดยจัดโครงการ “ฝากท้องทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์” เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีประมาณ 8 แสนคนต่อปี มาฝากครรภ์ทันทีที่รู้ว่าตั้งครรภ์ได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ นอกจากนี้ ได้เร่งส่งเสริมให้ หญิงหลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวติดต่อกัน 6 เดือน โดยไม่ให้น้ำหรืออาหารอื่นผสม และ ให้นมแม่ร่วมกับอาหารอื่นตั้งแต่ทารกอายุ 6 เดือนไปจนถึง 2 ปี ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก เพื่อให้เด็กได้รับภูมิต้านทานโรค และสารอาหารกว่า 200 ชนิดในน้ำนมแม่ ซึ่งจะช่วยให้ลูกแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยง่าย ข้อมูลกรมอนามัย ล่าสุดในปี 2555 พบมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพียง ร้อยละ 48 ส่วนอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนของทั่วโลกในปี 2556 อยู่ที่ร้อยละ 39 กระทรวงสาธารณสุข ได้ตั้งเป้าเพิ่มให้ได้ร้อยละ 60 ภายในปี 2558 นี้ เพื่อให้เด็กไทยมีสุขภาพแข็งแรง พัฒนาการสมวัย และสมองดี
ดร.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สาเหตุที่อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ของไทยค่อนข้างต่ำ เกิดจากหลายสาเหตุ โดยผลการศึกษาของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข ล่าสุด เมื่อปี 2556 ในกลุ่มแม่และญาติที่มีบุตรอายุ 6-12 เดือน จาก 5 ภูมิภาค พบว่า สาเหตุที่แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ติดต่อกันไม่ถึง 6 เดือน อันดับ 1 เกิดจากความเชื่อว่า ตนเองมีน้ำนมไม่พอ ร้อยละ 46 รองลงมา ได้แก่ กังวลว่านมแม่มีสารอาหารไม่เพียงพอร้อยละ 18 ต้องกลับไปทำงานร้อยละ 17 ที่ทำงานให้กลับไปทำงานร้อยละ 13 แม่ไม่ได้อยู่กับลูกร้อยละ 10 รวมทั้ง แม่มีปัญหาด้านสรีระ มีโรคประจำตัว คิดว่าการให้ นมแม่เป็นเรื่องยาก เลี้ยงลูกคนก่อนด้วยนมผงแล้ว ลูกแข็งแรง สถานที่ทำงานไม่เอื้ออำนวย และไม่สะดวก ให้นมในที่สาธารณะ จึงทำให้เด็กขาดโอกาสที่จะได้ รับนมแม่
การเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จะต้องเริ่มให้เร็วที่สุดตั้งแต่หลังคลอด น้ำนมที่มาครั้งแรกจะเป็นนมที่มีความสำคัญมากที่สุดในชีวิตเด็ก เพราะจะมี ภูมิต้านทานโรคจากแม่นานาชนิด มีลักษณะสีเหลืองใส เรียกว่าโคลอสตรุ้ม ยิ่งดูดได้มากเท่าไหร่จะยิ่งเป็นผลดี ช่วยให้เด็กแข็งแรง และจะกระตุ้นให้ต่อมน้ำนม ผลิตออกมามากขึ้น โดยคุณภาพของน้ำนมแม่จะ ขึ้นอยู่กับอาหารที่แม่รับประทานเข้าไป สมองเด็กจะ พัฒนาการเร็ว

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เด็กเล็ก และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร