สธ.ยกเลิกคำสั่งงดธุรกรรมกับสปสช.แล้ว มีผล 13 ส.ค.เป็นต้นไป

Untitled0เจาะลึกระบบสุขภาพ วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557
รองปลัดวชิระเซ็นยกเลิกหนังสือคำสั่งงดธุรกรรมกับสปสช.แล้ว แจงเป็นเพราะสธ.และสปสช.บรรลุข้อตกลงเรื่องงบปี 57 และมีการกำหนดทิศทางการปฏิรูปใหม่ โดยมีมติตั้งเขตสุขภาพประชาชน เพื่อสร้างความร่วมมือทำงาน จึงให้ยกเลิกหนังสืองดธุรกรรมกับสปสช. มีผลตั้งแต่ 13 ส.ค.เป็นต้นไป
13 ส.ค. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้มีหนังสือราชการจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามโดย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดสธ. เพื่อยกเลิกหนังสือวันที่ 4 ก.ค.57 ที่ให้งดทำธุรกรรมกับสปสช. โดยระบุว่า เป็นเพราะ สธ.และสปสช.ได้บรรลุข้อตกลงเรื่องการบริหารงบปี 57 แล้ว รวมถึงมีการกำหนดทิศทางการปฏิรูประบบสุขภาพโดยให้มีเขตสุขภาพประชาชนขึ้นตามมติของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 8 ส.ค.ที่ผ่านมาด้วย ดังนั้นเพื่อสร้างความร่วมมือในการบูรณาการจัดบริการสุขภาพ จึงเห็นควรยกเลิกหนังสือฉบับดังกล่าว

โดยหนังสือฉบับดังกล่าว เลขที่ สธ. 0209.08/ว.687 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.)กับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาศูนย์(รพศ.) และโรงพยาบาลทั่วไป(รพท.) ทุกแห่ง มีรายละเอียดระบุว่า ตามที่สป.สธ.ได้แจ้งหน่วยงานในสังกัดสธ.ให้หลีกเลี่ยงการทำนิติกรรมใดๆกับสปสช. ในระหว่างที่มีการหารือทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสธ.กับสปสช.นั้น

บัดนี้ ได้มีการบรรลุข้อตกลงการบริหารจัดการงบหลักประกันสุขภาพปีงบประมาณ 2557 ร่วมกันระหว่างสธ.และสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบกับได้มีการกำหนดทิศทางใหม่ในการปฏิรูประบบสุขภาพ โดยให้มีเขตสุขภาพประชาชนขึ้นตามมติของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 8 ส.ค.2557 เพื่อให้สามารถสร้างความร่วมมือในการบูรณาการในการจัดบริการสุขภาพเป็นไปด้วยดี จึงให้ยกเลิกหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ. 0209.08/504 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ที่มา : http://www.hfocus.org

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร