สธ.เดินหน้าปฏิรูปสุขภาพ ผนึกภาคี ‘สช.-สปสช.-สธ.’

บ้านเมือง ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557
น.พ.วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยแนวคิดแนวทางในการปฏิรูประบบสุขภาพของชาติ ภายใต้การปฏิรูปประเทศไทยของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อรองรับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย ลดความเหลื่อมล้ำในระบบบริการประชาชน ที่จะปฏิรูปมี 3 รูปแบบคือ 1.เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. 2.เขตสุขภาพของผู้จ่ายเงินแทนประชาชน หรือ สปสช. และ 3.เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งนี้ เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เป็นการนำภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ทั้งสถานพยาบาลในสังกัด ภาครัฐนอกสังกัด เอกชน และส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมจัดบริการในเขตสุขภาพ เน้นการสร้างสุขภาพนำการซ่อมสุขภาพ โดยเฉพาะในส่วนโรงเรียนแพทย์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ จะปรับบทบาทให้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบายการทำงานในเขตสุขภาพเป็นการใช้กลไกวิชาการวิชาชีพ นำการทำงาน โดยจะนำร่องความร่วมมือใน 3 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์
น.พ.วชิระ กล่าวว่าในรอบ 12 ปีที่ผ่านมา ภายหลังการเกิดระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้เกิดสิ่งดีๆ กับระบบ เช่น การเข้าถึงบริการ ครอบคลุมบริการประชาชนทุกกลุ่มทุกสิทธิและการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเมื่อประสบปัญหาสุขภาพ แต่การใช้กลไกด้านการเงินการคลังนำการทำงานด้านสุขภาพเพียงอย่างเดียว อาจไม่เพียงพอ เพราะมีข้อกำหนดมากมายในการทำงานเพราะหากไม่ทำงานก็ไม่ได้รับเงินสนับสนุน จึงทำให้ประชาชนเสียโอกาสจากการได้รับการบริการ ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้กำหนดกลไกอื่นๆ เสริมการทำงาน เช่น การจัดบริการร่วม การบริหารร่วม รวมทั้งการบริหารจัดการแบบใหม่ทั้ง กำลังคน ข้อมูล รวมทั้งธรรมาภิบาลระบบเข้ามาเสริมการทำงาน

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร