คอลัมน์ ชุมทางครู

มติชน ฉบับวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ดอกมะเขือ
**…สถาบันพระปกเกล้า จัดงานสัมมนาครั้งที่ 3 “การปฏิรูปประเทศไทย : การต่อต้านการทุจริต วันที่ 30 ส.ค. เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ…* คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดหลักสูตรภาษาจีน ป.ตรี-โท และปีการศึกษา 2557 เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน สอบถาม ดร.ธเนศ อิ่มสำราญ โทร.0-2312-6300-79 ต่อ 14779…* ศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานคณะทำงานปฏิรูปการศึกษาไทย มศว จัดงานระดมสมอง หัวข้อ “ปฏิรูปการศึกษาไทย” เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะทำงานปฏิรูปการศึกษา ของ ทปอ. วันที่ 29 ส.ค. เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 9B ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี สำรองที่นั่ง โทร.08-9891-2932…* นายอธีวัฒน์ พันธ์ประชา ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 2 แจ้งว่าจะนำเรื่องธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ มาเป็นเครื่องมือพัฒนาโรงเรียน ใช้ชื่อว่า “ธรรมนูญสุขภาพโรงเรียน” เป็นความร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กับ สพป.ราชบุรี เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดจำนวน 60 โรงเรียน และวันที่ 30 ส.ค. จัดเวทีเสาวนา เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน มีทุกภาคส่วนร่วมโครงการประมาณ 400 คน…* สำนักหอสมุด มธ. จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 7 หัวข้อ “การพัฒนาห้องสมุด : แนวโน้มในปัจจุบันและความท้าทายในอนาคต” เพื่อพัฒนาห้องสมุด และบุคลากรที่ควรจะเป็นในปัจจุบันและอนาคต วันที่ 4-5 ก.ย. ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1-2 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค โทร.0-2613-3519…

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ธรรมนูญสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร