นักวิชาการชี้ ‘เขตสุขภาพ’ สธ.เดินถูกทางแล้ว!

ไทยรัฐ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557
นักวิชาการสาธารณสุขชี้ สธ. บริหารจัดการรูปแบบใหม่แบ่งเขตสุขภาพเดินถูกทางแล้ว เน้นคนในพื้นที่จริง ไม่ใช่จากส่วนกลาง แนะเพิ่มเปิดใจทำงานร่วมโรงเรียนแพทย์ เสริมความเชี่ยวชาญ…

ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล นักวิชาการศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า การทำงานเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งเป็นการบริหารจัดการรูปแบบใหม่แบ่งเขตสุขภาพออกเป็นเครือข่ายละ 5-7 จังหวัด เพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการและการแบ่งปันทรัพยากร เครื่องมือแพทย์ต่างๆ จากการติดตามการทำงานรูปแบบเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการในปี 2556 นั้น พบว่า สธ.เดินมาถูกทาง เนื่องจากการทำงานในรูปแบบพื้นที่เป็นเรื่องดี เพราะคนในพื้นที่จะเข้าใจระบบมากกว่าส่วนกลาง แต่ที่ต้องมีการเพิ่มเติมคือ ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยยังขาดบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านนี้ ดังนั้น สธ.ควรหาบุคคลที่เก่งๆ ซึ่งเชื่อว่ากระจายอยู่ตามที่ต่างๆ อยู่แล้ว เพราะเรื่องการส่งเสริมป้องกันโรคต้องอาศัยคนที่สามารถประสานหน่วยงานต่างๆ ได้ และทำงานร่วมกันเพื่อชุมชนสุขภาพดี

ศ.นพ.ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล นักวิชาการศูนย์เวชศาสตร์ชุมชน

นอกจากนี้ ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์ ห้องผ่าตัด หรือแม้แต่แพทย์เองนั้น ถือเป็นหลักการที่ดีในการบริหารรูปแบบเขตสุขภาพ แต่ไม่ควรทำจำกัดแค่โรงพยาบาลสังกัด สธ.เท่านั้น หากเป็นไปได้ควรดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลสังกัดอื่นๆ อย่างโรงเรียนแพทย์ ซึ่งจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมาก อาจมีการร่วมมือกันในเรื่องการส่งต่อผู้ป่วย แต่สิ่งสำคัญประเทศไทยยังขาดกลไกกลางในเรื่องการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หมายถึงการดูแลการบริการของโรงพยาบาลทุกสังกัด ไม่ใช่แค่สังกัด สธ. แต่รวมทั้งมหาวิทยาลัย ตำรวจ กองทัพบก ดังนั้น จึงควรมีกลไกกลางในการบริหารจัดการทั้งระบบด้วย เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณไม่ทับซ้อน กล่าวคือ หากรพ.ไหนมีเครื่องมือแพทย์ราคาแพงๆ แล้ว รพ.ใกล้เคียงก็ไม่ควรมี แต่ควรมีการพัฒนาด้านอื่น แต่มาแชร์ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งตรงนี้อาจให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ หรือเดินหน้าเรื่องนี้

ด้าน นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เขตสุขภาพเพื่อประชาชน ถือเป็นกลไกใหม่ที่เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้ประชาชนในทุกระดับ สนับสนุนการทำงานของหน่วยงานในพื้นที่ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยเชื่อมโยงการทำงานแบบกลุ่มจังหวัด และมีกลไกอภิบาลแบบมีส่วนร่วมอำนวยการให้เกิดทิศทางและบูรณาการความร่วมมือในงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ระดับภูมิภาค ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย องค์กรภาคประชาชน ชุมชนและตัวแทนวิชาชีพ ถือเป็นโครงสร้างการทำงานแบบแนวราบ ที่ทุกฝ่ายรับผิดชอบในภาระหน้าที่ของตนเองและไม่เน้นการใช้อำนาจสั่งการในรูปแบบเดิม ในขั้นตอนต่อไปหลังจากคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนารูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชนแล้ว สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการจะสนับสนุนการทำงานของคณะทำงานฯ อย่างเต็มที่ โดยจะสนับสนุนให้เกิดเวทีรับฟังความเห็นจากทุกฝ่าย โดยใช้ฐานวิชาการและความเห็นที่ได้รับมาพัฒนารูปแบบเขตสุขภาพเพื่อประชาชนต่อไป.

ที่มา : http://www.thairath.co.th/

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร