สวรส.ตั้งเป้าปฏิรูประบบสุขภาพ

แนวหน้า วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ตั้งเป้าปฏิรูประบบสุขภาพ “SERVICE PLAN เขตสุขภาพ” มีแผนยุทศาสตร์ปี 2558 – 2561 ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่นโยบายการปฏิบัติ สร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ผู้อำนวยการ (สวรส.) กล่าวว่า เขตสุขภาพ เป็นกลไกสำคัญของการปฏิรูประบบสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นเพื่อประชาชน และสามารถรับมือกับปัญหาในอนาคตที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาภัยคุกคามสุขภาพจากโรคต่างๆ โดยแบ่งเขตสุขภาพระดับกลุ่มจังหวัด หนึ่งเขตจะมีประชากรประมาณ 4-5 ล้านคน มีผังบริการ (service plan) เป็นหลักในการพัฒนาระบบบริการและสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค โดยการจัดบริการ “ร่วม” เพื่อให้ประชาชนมาใช้บริการได้สะดวกขึ้น ดีขึ้น และมีคุณภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ จากการติดตามการทำงานของสำนักงานเขตบริการสุขภาพที่ 2 ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นพื้นที่หนึ่งที่บริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม ได้พัฒนาปรับโฉมใหม่แบบเขตบริการ เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลระดับชุมชน คือโรงพยาบาลวังทอง เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้วยการจัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ประจำอยู่ รพ.พุทธชินราช ไปรักษาบริการผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัด ที่รพ.วังทอง ทำให้ประชาชน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ขณะเดียวกันก็ช่วยในการตรวจวินิจฉัยโรคตั้งแต่เริ่มต้น ประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และได้สุขภาพที่ดีขึ้น ลดการแออัดของโรงพยาบาลในเมือง รวมถึงเกิดศูนย์รักษาโรคมะเร็ง รพ.พุทธชินราช พร้อมให้บริการผู้ป่วยในเขตภาคเหนือตอนล่าง ตั้งเป้าหมายฉายรังสีรักษาผู้ป่วยมากกว่า 75,000 ครั้ง/ปี จากเดิม 32,000 ครั้ง/ปี

ที่มา : http://www.naewna.com

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร