คอลัมน์ โฟกัสสภาปฏิรูป: ‘หลากวงการ’ร่วมแจมปฏิรูปสังคม

กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557ทีมข่าวการเมือง
การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) “ด้านสังคม”มีองค์กรต่างๆ เสนอชื่อทั้ง นักวิชาการ นักพัฒนาสังคม ภาคแรงงาน ศิลปินแห่งชาติ ผู้พิการ ซึ่งล้วนมีส่วนผลักดันการพัฒนาสังคมไทยและเป็นที่ยอมรับ โดยเฉพาะคนเด่นดังในสังคม มีที่น่าสนใจ อาทิ
นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ อดีตประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เสนอชื่อโดยมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมูลนิธิเมาไม่ขับ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม
นายเจิ่มศักดิ์ ปิ่นทอง อดีตส.ว.สรรหา โดยมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์ นางเตือนใจ ดีเทศน์ นักพัฒนาสังคม อดีตส.ว.เชียงราย โดยมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา นายสมชาย เสียงหลาย อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมูลนิธิศิลปินแห่งชาติ นายวินัย ดะห์ลัน ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

    ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ประกอบด้วยนายเพียร ยงหนู ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง นายพนัส ไทยล้วน ประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย นายชินโชติ แสงสังข์ อดีตประธานสภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทย โดยสภาองค์การลูกจ้างฯ นายมนัส โกศล อดีตประธานองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย โดยสภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแรงงานแห่งประเทศไทย

ด้านศิลปิน นักร้องและแวดวงดนตรี อาทิ นายนคร ถนอมทรัพย์ หรือกุง กาดิน อดีตนักร้องวงดนตรีจุฬารัตน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการ ปี 2554 โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย นายสดใจ โรจนวิชัย หรือสดใส รุ่งโพธิ์ทอง นักร้องลูกทุ่ง อดีตส.ว.ปทุมธานี โดยสมาชิกนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทย นายไมตรี นิยมแสง บุคคลในวงการเพลงลูกทุ่ง นักวิจารณ์เพลง โดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทย นายวินัย พันธุรักษ์ นักร้องวงดิอิมพอสซิเบิ้ล โดยสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย นายสุเทพ วงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติ โดยสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดา สยามบรมราชกุมารี

นอกจากนี้ยังมี นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ แกนนำกลุ่มเสื้อหลากสี โดยนิติบุคคลปาล์มพาวิลเลี่ยมคอนโด พล.ต.โอสถ ภาวิไล นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย โดยสมาคมกีฬาคนพิการฯ นายกองสิน แรงดี นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดนนทบุรี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ โดยสมาคมชาวกรุงศรีอยุธยา

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นายประสงค์ นุรักษ์ อดีตส.ว.สรรหา โดยมูลนิธิวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและการศึกษาไทยจีนอาเซียน พล.อ.อ.อิทธิพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา เสนอชื่อโดยแพทยสภา พล.อ.อ.คำรบ ลียะวนิช เสนอโดยบริษัท รถไฟฟ้า รฟท. จำกัด นายศิริพงษ์ เอกัคคตาจิต นายกพุทธสมาคมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยพุทธสมาคมจังหวัดบุรีรัมย์ นายวันชัย จุลสุคนธ์ อดีตเลขาธิการมูลนิธิฟื้นฟูชนบทโดยมูลนิธิฟื้นฟูชนบท นายอุเทน ชาติภิญโญอดีตประธานคณะกรรมการผันน้ำลงสู่ทะเล ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) โดยพรรคคนไทย นางพรทิพย์ ตั้งกีรติ ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดอยุธยา โดยสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนไทย อยุธยา
นายวิศร์ อัครสันตติกุล นายกสมาคมข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษา โดยสมาคมข้าราชการพลเรือนและบุคลากรทางการศึกษา นางทัศนาวดี โพนเมืองหล้าผอ.โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร โดยวัดมหาชัย นายวิโรจน์ สิตประเสริฐนันท์ นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย โดยสมาคมมัคคุเทศก์ฯ นายสมชาย เสียงหลาย อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสารี อ๋องสมหวัง เลขามูลนิธิเพื่อผู้บริโภค นางรุ่งกานต์ ศรลัมพ์ ประธานชมรมสตรีศรีสองแคว โดยสมาคมสตรีศรีสองแคว นายชนวน รัตนวราหะอนุกรรมาธิการศึกษาปัจจัยการผลิตภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา โดยมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย
นายอุดม พรมพันธ์ใจ ผอ.สำนักบริหารการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย โดยสมาคมคนพิการกรุงเทพมหานคร นายวิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์ นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย โดยสมาคมบริหารทรัพย์สินฯ นายวิทยา เปรมจิตร์ นายกสมาคมพัฒนารถร่วมบริการเอกชน โดยสมาคมพัฒนารถร่วมเอกชน นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง ส.ว.สรรหา โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
น.ส.ชรินรัตน์ พุทธปวน อดีต ส.ส.เชียงใหม่ พรรคไทยรักไทย โดยสมาคมจิตอาสาพัฒนาประเทศไทย นายบุญส่ง ชเลธร อดีตนักเคลื่อนไหวทางการเมือง โดยสมาคมองค์กรสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมไทยเข้มแข็ง นายชัยนรินทร์ กุหลาบอ่ำ อดีตนักจัดรายการวิทยุชุมชนคนแท็กซี่ โดยสมาคมคนพิการอาจณรงค์ (คลองเตย)
นายโชค ไกรเทพ นายกเปรียญธรรมสมาคมฯ โดยเปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พล.ต.ต.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์ อดีตผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ โดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ปฏิรูปประเทศไทย และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร