ตระกูลส.ตบเท้านั่งกุนซือสธ.’รัชตะ’เตรียมตั้งที่ปรึกษาชุดใหญ่19คน หมอมงคลนั่งเก้าอี้ประธานคุมเอง

Untitled4โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557
โพสต์ทูเดย์ หมอรัชตะเตรียมเซ็นตั้งคณะที่ปรึกษาฯ 19 คน ให้อำนาจเต็มสูบเรียกข้าราชการให้ข้อมูลได้
ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข (สธ.) ได้แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารมว.สธ. และ รมช.สธ. จำนวน 19 คนซึ่งล้วนแต่เป็นบุคลากรในองค์กรอิสระด้านสุขภาพ หรือองค์กรตระกูล ส.
ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาดังกล่าว ประกอบด้วย นพ.มงคล ณ สงขลา อดีต รมว.สธ.ในรัฐบาล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานคณะที่ปรึกษา นพ.ไพจิตร ปวะบุตรอดีตปลัด สธ. ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.บุญชอบพงษ์พาณิชย์ ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ เจ้าของโรงพยาบาลเทพธารินทร์
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตรองปลัด สธ. และ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และอดีตรองปลัดสธ. ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส อาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นพ.ดาวฤกษ์ สินธุวณิชย์ อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรีนพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านควบคุมป้องกันโรค สธ. นพ.อนุวัฒน์ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) นพ.วิวัฒน์โรจนพิทยากร ผู้อำนวยการศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6 และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ นางชื่นฤทัย กาญจนะจิตราผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินพ.ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค นพ.พิษณุ ขันติพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน และนางสายชล ศรทัตต์ เครือข่ายผู้ป่วยมะเร็ง
ทั้งนี้ คณะที่ปรึกษาดังกล่าวให้มีหน้าที่เสนอประเด็นนโยบายที่มีความสำคัญสูงให้ข้อเสนอแนะ รมว.สธ. และ รมช.สธ.และติดตามผลการดำเนินการประเด็นนโยบายสาธารณะที่สำคัญ
นอกจากนี้ ยังให้มีอำนาจเชิญข้าราชการและผู้ทรงคุณวุฒิอื่นๆ เข้าให้ข้อมูล ขอข้อมูล เอกสารต่างๆ ตลอดจนแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทำงาน เพื่อช่วยงานเฉพาะเรื่อง
สำหรับผู้ที่มีบทบาทในตระกูล ส.นั้นอาทิ นพ.ประกิต จาก สสส. นพ.ณรงค์ศักดิ์ นางศิรินา และนางชื่นฤทัย จากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) นพ.อนุวัฒน์ จาก สรพ. นอกจากนี้ยังมีกลุ่มผู้ใกล้ชิดกับชมรมแพทย์ชนบทอาทิ นพ.มงคล นพ.สุวิทย์ ฯลฯ

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร