ชง4เรื่องให้รมว.สธ.ลุยต่อดัน’งบบัตรทอง’ลงพื้นที่

มติชน ฉบับวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557
ปลัด สธ.ชง 4 ประเด็นใหญ่ให้ รมว.สธ.ลุยงานต่อ เน้น’ธรรมาภิบาล- ขวัญกำลังใจบุคลากร-เขตสุขภาพ-ระบบการคลัง’เสนอกระจาย งบเหมาจ่ายบัตรทอง 4 หมวด ลงพื้นที่หวังแก้ปัญหาตรงจุด
เมื่อวันที่ 10 กันยายน นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เผยระหว่างเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสาธารณสุข ครั้งที่ 22 ประจำปี 2557 หัวข้อ “สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข” ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ว่า ในวันที่ 13 กันยายนนี้ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการ สธ.และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ.จะเข้าปฏิบัติหน้าที่และแถลงนโยบาย ส่วน สธ.ได้เตรียมเสนอเนื้องานไว้ 16 เรื่อง โดยเรื่องหลักและสำคัญมี 4 เรื่อง คือ 1.สร้างธรรมาภิบาลใน สธ. โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวนระบบ ระเบียบ และเกณฑ์จริยธรรม และการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงให้เป็นธรรม โปร่งใส ทั้งนี้ ได้วางระบบให้เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เครือข่ายพยาบาล และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้าเป็นกลไกตรวจสอบระบบธรรมาภิบาลภายใน สธ.ด้วย
นพ.ณรงค์กล่าวว่า 2.ขวัญกำลังใจบุคลากร ในการปฏิรูประบบสาธารณสุขจะต้องมีการจัดทำแผนกรอบอัตรากำลัง ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน และประชากร ส่วนเรื่องค่าตอบแทนจะลดความเหลื่อมล้ำทั้งในวิชาชีพและระหว่างวิชาชีพ ซึ่งจะต้องพิจารณาทั้งแบบค่าตอบแทนตามภาระงาน (พีฟอร์พี) และแบบเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 3.การปฏิรูปเขตสุขภาพ (Service Plan) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากร ซึ่งตรงกับมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ต้องการเดินหน้าเรื่องเขตสุขภาพภาคประชาชน โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เห็นตรงกันว่าเรื่องเขตสุขภาพภาคประชาชนเป็นทางออกของปัญหาในระบบสาธารณสุข ทั้งนี้ ในอนาคต สธ.จะเป็นหน่วยงานกำหนดนโยบายสุขภาพระดับชาติ ส่วนการให้บริการจะกระจายอำนาจไปไว้ที่เขตสุขภาพ ทำงานผ่านคณะกรรมการ (บอร์ด) ขณะนี้อยู่ระหว่างให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) พิจารณาองค์ประกอบของบอร์ดที่จะต้องมีสัดส่วนทั้งผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และประชาชน
นพ.ณรงค์กล่าวอีกว่า 4.ระบบการเงินการคลัง งบประมาณด้านสาธารณสุขมีกว่า 2 แสนล้านบาท แบ่งเป็น สธ. 1 แสนล้านบาท สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 1 แสนล้านบาท แต่ในอนาคตจะบริหารจัดการงบประมาณโดยเขตสุขภาพ เพื่อให้งบประมาณสอดคล้องกับปัญหาในพื้นที่ ซึ่งในส่วนของงบเหมาจ่ายรายหัวของกองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้านั้น โรงพยาบาลในสังกัด สธ.จะได้รับประมาณ 8 หมื่นล้านบาท สธ.มีข้อเสนอต่อบอร์ด สปสช.ให้กระจายเป็น 4 หมวด คือ 1.งบส่งเสริมป้องกันโรค ให้กับสถานบริการระดับอำเภอบริหารจัดการทั้งหมด 2.งบผู้ป่วยนอก ให้อยู่ที่ระดับจังหวัด 3.งบผู้ป่วยใน และ 4.งบเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการรับบริการสาธารณสุขตามมาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ให้ไว้ที่เขตสุขภาพ และว่า เมื่อต้นเดือนกันยายน ได้หารือในหลักการเรื่องดังกล่าวกับ นพ.รัชตะ แล้ว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร