แง้ม4แผนพัฒนาสาธารณสุขชูธรรมาภิบาล-เดินหน้าเขตสุขภาพ

Untitled1กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557
หลังการแถลงนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นั้น
บรรดารัฐมนตรีว่าการแต่ละคนคงได้ฤกษ์นับหนึ่งเข้าทำงานในกระทรวงที่ตัวเอง รับผิดชอบเพื่อสะสางปัญหาที่ค้างคาอยู่ รวมทั้งขับเคลื่อนมาตรการและนโยบายให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชนและประเทศ
โดยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ซึ่งดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนด้าน “สุขภาพ-สุขอนามัย” นั้น ได้เตรียมเสนอแผนพัฒนาระบบสุขภาพเร่งด่วน 4 เรื่องจากทั้งหมด 16 เรื่อง ต่อ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พิจารณา ได้แก่
หนึ่ง ระบบธรรมาภิบาลขณะนี้ได้ทบทวนระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เกณฑ์จริยธรรมในการจะซื้อจะจ้าง รวมทั้ง การจัดระบบเงินสนับสนุนต่างๆ การ แต่งตั้งโยกย้าย และงบประมาณ ต้อง ตรวจสอบได้ เพื่อความโปร่งใสของกระทรวงสาธารณสุข
สอง การสร้างขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ขณะนี้อยู่ระหว่างบรรจุข้าราชการ 7,547 ตำแหน่งในรอบที่ 2 ซึ่งผ่านความเห็นชอบของคสช. เมื่อเดือนก.ค.2557 สำหรับการบรรจุรอบที่ 3 กระทรวงต้องปรับเปลี่ยนบทบาท ทบทวนการจัดกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้องกับปริมาณงานและจำนวนประชากร และการบริหารกำลังคนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ได้เพิ่มวิธีการจ้างงาน ในรูปแบบพนักงานของกระทรวง ซึ่งในการประเมินการเข้าสู่ตำแหน่งจะต้องมีการบริหารอย่าง มีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ได้เร่งดำเนินการปรับค่าตอบแทนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาการที่มีอยู่ในกระทรวงสาธารณสุข กว่า 24 วิชาชีพ เพื่อสร้างขวัญและ กำลังใจให้เจ้าหน้าที่ภายใต้ภาระงาน ที่เพิ่มสูงขึ้น
สาม การจัดระบบบริการสุขภาพ หรือ เซอร์วิส แพลน ซึ่งการพัฒนาใช้กรอบแนวคิดขององค์การอนามัยโลก คือ 6 building block ซึ่งมีองค์ประกอบ 6 ด้าน คือ ระบบบริการ กำลังคน ข้อมูล การเงิน ยา เทคโนโลยี และธรรมาภิบาล และสอดคล้องกันทิศทางมติของ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ต้องการเห็นการจัดบริการที่สอดคล้องเหมาะสมกับขนาดพื้นที่และประชากร มีการจัดระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ โดยใช้ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่และจัดบริการร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการจัดบริการเขตสุขภาพที่การเงินเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ต้องใช้ทั้ง 6 องค์ประกอบและการบริหารจัดการ ขณะนี้เขตสุขภาพทุกเขตกำลังเดินหน้า เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น โดย สธ.จะเป็นผู้วางแผนและนโยบายสุขภาพและกระจายอำนาจสู่เขต ทั้งเงินและอำนาจบริหาร เพื่อให้งบประมาณทั้งหมดเป็นไปตามความต้องการและสอดคล้องกับปัญหาในเขต อย่างไรก็ดีมีหลายเขตที่ก้าวหน้า เช่น ภาคใต้ มีระบบบริการผู้ป่วย โรคมะเร็งร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลหาดใหญ่กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ และขยายบริการดูแล ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลนาหม่อม และมีแพทย์จากโรงพยาบาลหาดใหญ่ลงไปตรวจ เป็นต้น
สี่ การพัฒนาระบบสุขภาพระดับ อำเภอควบคู่ไปกับการพัฒนาโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยจะจัด ทำโครงการทศวรรษพัฒนา รพ.สต. ซึ่งจะเชื่อมโยงกับหมอประจำครอบครัวและการจัดบริการปฐมภูมิด้วย เช่น การบริการร่วมในเขตภาคใต้ในเรื่องการให้บริการผู้ป่วย โรคมะเร็ง หากเป็นการให้ยารักษาจะเป็นในส่วนของโรงพยาบาลหาดใหญ่ และหากเป็นการผ่าตัดชั้นสูงให้โรงพยาบาลสงขลานครินทร์รับผิดชอบ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของประเทศ ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ขณะนี้ โรงพยาบาลนาหม่อมกำลังสร้างอาคารเฉพาะโรคมะเร็งเพื่อรับผู้ป่วยโรงมะเร็ง ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลนาหม่อม สามารถดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้แล้ว และ จะขยายการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งลงถึงชุมชนและจะขยายไปทั่วจังหวัด

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร