สธ.เปิดวงถกพัฒนาระบบเขตสุขภาพ

มติชน (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 14 กันยายน นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557 ในหัวข้อสร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข เน้นระบบการปฏิรูประบบสุขภาพ มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสังกัดทุกระดับทุกสาขาอาชีพ ทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและภูมิภาคร่วมประชุม 6,000 คน เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขนำองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่สู่บุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้นวัตกรรมทันสมัยและเป็นประโยชน์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาการ นำองค์ความรู้ไปใช้ในปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรมประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการการรักษาพยาบาล
สำหรับการประชุมวิชาการในปีนี้ มีบุคลากรส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 1,009 เรื่อง แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มวิจัยคลินิก กลุ่มการสาธารณสุข และกลุ่มอาร์ทูอาร์ หรือการวิจัยจากงานที่ทำเป็นประจำ มีผลงานวิจัยที่นำเสนอแบบวาจา 524 เรื่อง นำเสนอแบบโปสเตอร์ 306 เรื่อง และผลงานวิจัยประเภทนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 179 ชิ้น ผลงานทั้งหมดได้ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาอาชีพของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัยต่างๆ และจะคัดเลือกผลงานวิชาการที่ดีที่สุด ให้ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปีต่อไป นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานวิชาการจากนักวิจัยระดับมืออาชีพ และผลงานจากกลุ่มพัฒนานักวิจัยด้วย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ให้บุคลากรนำไปประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่
นายแพทย์ทรงยศ ชัยชนะ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทร 5 ราย ได้แก่ 1.นางเกษร วงศ์มณี สาธารณสุขอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ได้รางวัลประเภทบริหาร 2.นายธีระวัฒน์ แดงกะเปา ผอ.รพ.สต.บ้านสี่แยกสวนป่า ต.สวนป่า อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ได้รางวัลประเภทบริการ 3.นพ.สำลี เปลี่ยนบางช้าง ผอ.องค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้รางวัลประเภทวิชาการ 4.นพ.บุญยงค์ วงศ์รักมิตร อดีต ผอ.รพ.น่าน ได้รางวัลประเภทผู้นำชุมชน และ 5.นายพงษ์ศักดิ์ ฉิ่งสุวรรณโรจน์ จ.ชุมพร ได้รางวัลประเภทประชาชน

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร