ปี58บริหารงบบัตรทองแบบเขตสุขภาพ

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2557
ASTVผู้จัดการรายวัน – สธ.-สปสช.ลงตัว หลังที่ปรึกษา รมว.สธ.ประสานรอยร้าวข้อเสนอการบริหารงบบัตรทอง 2558 ขาลง ได้ข้อสรุปบริหารแบบเขตสุขภาพ จัดสรรเงินเป็นก้อนในระดับเขต ให้กำหนดตัวชี้วัดระหว่างเครือข่ายบริการกับ สปสช.เขตและให้กำหนดกิจกรรมและอัตราค่าบริการ เพื่อจัดสรรให้หน่วยบริการ เตรียมนำเข้าที่ประชุมบอร์ด สปสช. 22 ก.ย.
นพ.บัญชา ค้าของ ผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการหารือร่วมระหว่าง สธ.และสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กรณีแนวทางการบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปีงบประมาณ 2558 ขาลง ในวงเงิน 1.1 แสนกว่าล้านบาท ซึ่งมีที่ปรึกษา รมว.สาธารณสุข คือ นพ.ณรงค์ศักดิ์ อังคะสุวพลา และ นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล เป็นผู้ประสานการประชุม มีข้อสรุปร่วมกันตามที่ สธ.เสนอ 4 ข้อ คือ 1.การบริหารงานแบบเขตสุขภาพ 2.ให้มีการจัดสรรเงินเป็นก้อนหรือล่ำซำในระดับเขต 3.ให้กำหนดตัวชี้วัดระหว่างเครือข่ายบริการกับ สปสช.เขตในเรื่องการกำหนดเป้าหมายสุขภาพและการจัดบริการ และ 4. ให้กำหนดกิจกรรมและอัตราค่าบริการ เพื่อจัดสรรให้หน่วยบริการ ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดกำหนดร่วมกัน ทั้งนี้ จะนำผลสรุปข้อตกลงเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.)ซึ่งจะประชุมในวันที่ 22 ก.ย.
นพ.บัญชา กล่าวว่า ระยะนี้ใกล้ถึงเวลาการจัดสรรงบประมาณลงสู่พื้นที่ เพื่อให้หน่วยบริการมีงบดำเนินงานไปได้ จึงได้จัดสรรงบประมาณในไตรมาสแรก ระหว่าง ต.ค. – ธ.ค. 2557 โดยใช้รูปแบบเดิมปี 2558 ที่ สปสช.เสนอไปก่อน และมีระยะเวลา 2 เดือนที่จะต้องหารือกันในรายละเอียดการบริหารจัดการงบประมาณขาลง ปี 2558 ตามรูปแบบใหม่ที่ตกลงร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อนำไปใช้ในช่วงไตรมาส 2 ต่อไปของปีงบประมาณ 2558 เป็นต้นไป โดยทั้ง 2 ฝ่ายจะกำหนดนัดหมายการประชุมเพื่อหาข้อตกลงในรายละเอียดอีกครั้ง
นพ.บัญชา กล่าวว่า ข้อสรุปที่ สธ.ได้เสนอในที่ประชุมครั้งนี้ เป็นข้อสรุปที่ได้มาจากการระดมความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยบริการทุกระดับ และการประชุม 4 ภาค ใน 4 ประเด็นคือ 1.ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ให้มีการบริหารในระดับเขต ให้มีการจัดสรรงบประมาณลงระดับเขตสุขภาพทั้งก้อน ให้มีการตกลงตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างเขตสุขภาพและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2.การตัดเงินเดือนบุคลากร เสนอให้มีการตัดเงินเดือนระดับเขต 3.การบริหารงบกองทุนในหมวดหลัก ดังนี้ ให้มีการบริหารงบผู้ป่วยในโดยเขตสุขภาพ งบผู้ป่วยนอกโดยจังหวัด และงบส่งเสริมป้องกันโรคโดย คปสอ. และ 4.ระบบข้อมูลและการรายงาน โดยให้มีการทบทวนและปรับรูปแบบการรายงานให้สอดคล้องเชื่อมโยงภารกิจ ตอบโจทย์การแก้ปัญหาตามบริบทของชุมชน ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ การสร้างศูนย์ข้อมูลในระดับเขตและอำเภอ เพื่อให้พื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร