‘บิ๊กหนุ่ย’จี้ผวจ.ทำแผนแม่บทขยะ

มติชน ฉบับวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2557
เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่สโมสรกองทัพบก วิภาวดี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) มอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ตัวแทนองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.) หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และเอกชนกว่า 500 คน
พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวว่า ประเทศไทยมีขยะมูลฝอยตกค้างสะสมกว่า 28 ล้านตัน หากเกลี่ยบนถนนจะยาวถึง 30,000 กิโลเมตร จึงต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กำหนดโรดแมปจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้ว มีหลักดำเนินงาน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1.กำจัดขยะมูลฝอยเก่าตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่วิกฤต 2.สร้างรูปแบบการจัดการขยะ โดยเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง กำจัดขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม และกำจัดโดยใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน 3.วางระเบียบมาตรการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย และ 4.สร้างวินัยของคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืนโดยการให้ความรู้กับประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย
พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวว่า กำหนดระยะเร่งด่วนแก้ปัญหาขยะในพื้นที่วิกฤต 6 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี นครปฐม สระบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยเร่งแก้ปัญหาขยะสะสม 11 ล้านตัน ภายใน 6 เดือน ส่วนระยะกลาง 26 จังหวัด แก้ไขปัญหาใน 1 ปี กำจัดขยะสะสม 22 ล้านตัน มีศูนย์กำจัดขยะที่แปรรูปเป็นพลังงานอย่างน้อย 15 แห่ง มีการแยกขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไป และมีกฎหมายเฉพาะ
“ภายในปีนี้จะออก พ.ร.บ.ขยะแห่งชาติ เพื่อกำจัดขยะอย่างมีระบบ และมีบทลงโทษ ส่วนที่เหลืออีกกว่า 40 จังหวัด ให้ดำเนินการควบคู่ไปโดยไม่ต้องรอสั่งการ จะออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อระบุภารกิจที่ชัดเจน เช่น กระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงเรื่องการคัดแยกขยะและค่ากำจัดขยะมูลฝอย” รัฐมนตรีว่าการ ทส.กล่าว และว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของแต่ละจังหวัด ส่งให้ คพ.พิจารณาภายในเดือนธันวาคมนี้ จากนั้นจะสรุปแผนแม่บทเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) จัดทำงบประมาณภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน อุตสาหกรรมขยะของเสีย และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร