สพศท.ชง’รัชตะ’เดินหน้าพีฟอร์พี’แพทย์ชนบท’จี้เลิกเขตสุขภาพ

คม ชัด ลึก ฉบับวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2557
พญ.ประชุมพร บูรณ์เจริญ ประธาน สมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป (สพศท.) และ ตัวแทนประชาคมสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่าวันที่ 24 กันยายน 2557 ประชาคมสาธารณสุขกว่า 100 คน เข้าพบ ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการ กระทรวง สาธารณสุข โดย สพศท.เสนอ เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (พีฟอร์พี) ขอให้มีการหารือเพื่อให้ได้ข้อยุติและออกประกาศสั่งการให้ทุกโรงพยาบาลทุกระดับเดินหน้าเรื่องดังกล่าว
นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบท กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพ รพช.ทุกวิชาชีพ กว่า 50 คน เดินทางเข้ายื่นข้อเรียก ร้องต่อ ศ.นพ.รัชตะ 6 ข้อ คือ 1.เสนอ ให้มีการบริหาร 3 กองทุน ประกอบ
ด้วยกองทุนสวัสดิการข้าราชการ กองทุนประกันสังคม กองทุนหลัก ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) รวมไปถึงกองทุนผู้ประสบภัยจาก รถ และกองทุนแรงงานต่างด้าว และคนไร้รัฐเพื่อให้การบริหารงบประมาณไม่ซ้ำซ้อน ไม่หลาก หลาย ไม่เหลื่อมล้ำ2.เสนอให้ยก เลิกการจัดระบบบริการสุขภาพใน รูปแบบเขตสุขภาพ 3.ให้ออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ และผู้พิการสามารถทำงานได้ 4.เร่งแก้ปัญหาท้องไม่พร้อมในกลุ่มวัยรุ่นและปัญหาอุบัติ 5.ให้เร่ง แก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำใน วิชาชีพ ขอให้แต่งตั้งโยกย้ายอย่างเป็นธรรม ยกเลิกนโยบายพีฟอร์พี และกลับมาให้ระเบียบการจ่ายเงิน ค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ฉบับที่ 4 และ 6 และ 6.ปรับการบริหาร ภายในองค์การเภสัชกรรม (อภ.)

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เขตสุขภาพ และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร