ม.อ.ชุมนุมวิทยาการประเมินผลกระทบสุขภาพ

ข่าวสด (กรอบบ่าย) ฉบับวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557
รายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) แจ้งว่า สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.อ. (สจรส.ม.อ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 10-14 พ.ย.นี้ สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 67 วรรคสอง กำหนดให้การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมี การดำเนินการดังกล่าว
ดังนั้น สจรส.ม.อ. จึงร่วมกับ สช.จัดการประชุมดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการได้

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน HIA และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร