ที่ประชุมร่วมอย.-เครือข่ายเภสัชกรเห็นชอบแก้ร่างพ.ร.บ.ยา3ประเด็น

มติชน ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557
หลังจากเครือข่ายวิชาชีพด้านเภสัชกรรมทักท้วงร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. …ฉบับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ที่เตรียมให้มีผลบังคับใช้แทน พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 ระบุว่าไม่เป็นไปตามหลักการคุ้มครองประชาชน กระทั่งต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนเนื้อหาใหม่ภายใน 30 วันนั้น
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยหลังหารือร่วมกับเครือข่ายวิชาชีพที่เกี่ยวข้องว่า เบื้องต้นที่ประชุมเห็นชอบเนื้อหายืนตาม พ.ร.บ.ยา 2510 ทั้งเรื่องบทบัญญัติ นิยามศัพท์ การจัดประเภทยา ส่วนเรื่องการสั่งจ่ายยายังไม่มีข้อยุติ ต้องรับฟังความเห็นจากทุกวิชาชีพ และมีความคิดสอดคล้องกับ 8 ประเด็นที่วิชาชีพเภสัชกรรมเสนอ ในส่วนของการคุ้มครองผู้บริโภคในวันที่ 24 ตุลาคมนี้ จะเป็นการหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการและภาคประชาชน ก่อนเสนอกลับไปยังกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง
ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ นายกสภาเภสัชกรรม กล่าวว่า การหารือวันนี้มีข้อสรุปเบื้องต้น ปรับแก้ 3 ประเด็นหลักคือ 1.ประเภทยา แบ่งเป็น 3 ประเภท ตาม พ.ร.บ.ยา 2510 ได้แก่ ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ และยาสามัญประจำบ้าน 2.การจ่ายยายึดหลักการแพทย์เป็นผู้สั่งและเภสัชกรเป็นผู้จ่าย เพื่อให้เกิดการตรวจสอบซ้ำ และ 3.การผสมยาจะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการเท่านั้น ยกเว้นบางกรณีระหว่างทำหัตถการ แพทย์สามารถผสมยาใช้ได้ แต่ไม่อนุญาตให้ผสมยา 2 ตัวที่ขึ้นทะเบียนตำรับแล้วเก็บไว้รอจ่ายให้กับผู้ป่วย ถือว่ามีสถานภาพเป็นยาใหม่ ส่วนประเด็นอื่นๆ ที่มีการเรียกร้องให้ปรับปรุงเป็นเพียงปรับแก้บางถ้อยคำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน
“ต่อจากนี้ หลังจาก อย.หารือร่วมกับหน่วยงาน อื่นๆ แล้ว ในวันที่ 27-28 ตุลาคม จะประชุมทุกภาคส่วนเพื่อรับฟังข้อสรุปสาระในร่าง พ.ร.บ.ยาฯ ฉบับดังกล่าว หากไม่มีการโต้แย้ง คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดที่ขอยืดเวลาตอบกลับไปยังกฤษฎีกาภายใน 30 วัน” ภก.กิตติกล่าว

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเข้าถึงยา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร