ร่าง พ.ร.บ.ยาแบ่งประเภทยาตามเดิม

ASTVผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ASTVผู้จัดการรายวัน – หารือท้วงร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่จบสวย แบ่ง ประเภทยายึดเดิมเป็นยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาสามัญฯ ส่วนประเด็น ที่เห็นสอดคล้องแต่บทบัญญัติไม่ชัด ปรับแก้ถ้อยความแล้ว ขณะที่วิชาชีพอื่นไม่ต้องขออนุญาตผลิต ขาย นำเข้ายา และผู้ไม่เชี่ยวชาญคุมผลิต ขาย นำเข้ายา ไม่ได้ข้อสรุป รอหารือกับวิชาชีพอื่น 27-28 ต.ค.
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมเพื่อหารือทบทวนการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ยา พ.ศ. … ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และเครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม ซึ่งมีการหารือ 4 รอบ ได้แก่ วันที่ 13-14 ต.ค. และ 21-22 ต.ค. นั้น โดยวันนี้ (22 ต.ค.) เป็นการหารือครั้งสุดท้ายเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ หลังจากที่เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมได้ยื่น 8 ประเด็นในการแก้ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่
ทั้งนี้ ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ อย. กล่าวภายหลังการประชุมว่า เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมและสภาเภสัชกรรมมีข้อทักท้วง 8 ประเด็นต่อร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับใหม่ ซึ่งจากการหารือทั้ง 4 รอบที่ผ่านมานั้น ได้ข้อสรุปคือ 1.การแบ่งประเภทของยา ซึ่งร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ กำหนดเป็น ยาที่ต้องจ่ายตามใบสั่งยา ยาที่ต้องจ่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพหมายถึงทุกวิชาชีพด้านการแพทย์ และยาสามัญประจำบ้าน ได้ปรับแก้ให้ยึดตามคำนิยามเดิมตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 คือ ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ และยาสามัญประจำบ้าน
2.ประเด็นการให้ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นไม่ต้องขออนุญาตผลิต ขาย หรือนำเข้ายา และประเด็นการให้ผู้ไม่เชี่ยวชาญด้านยาสามารถควบคุม ผลิต ขาย นำเข้ายาได้นั้น 2 ประเด็นนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากยังต้องมีการหารือกับวิชาชีพต่างๆ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่ง สธ.จะจัดให้มีการหารือในวันที่ 27-28 ต.ค.นี้ และ 3.ข้อทักท้วงอีก 5 ประเด็น คือ การอนุญาตให้ต่ออายุทะเบียนตำรับยา โดยไม่มีการทบทวนทะเบียนตำรับยา และมีข้อยกเว้นให้ผู้ประกอบวิชาชีพผสมยาได้ โดยไม่ต้องขึ้นทะเบียนตำรับยา, การอนุญาตให้โฆษณายาทุกประเภทและโฆษณารักษาโรคที่ร้ายแรงได้ และไม่มีการควบคุมการส่งเสริมการขาย, การผลิต ขาย นำเข้า เภสัชสมุนไพร (สมุนไพรที่ไม่แปรสภาพที่ใช้เป็นยา) ต้องขออนุญาตตามมาตรา 85, ไม่มีข้อห้ามการผลิตและการขายยาชุด และไม่มีบทลงโทษสำหรับผู้กระทำผิด รวมทั้งบทลงโทษที่ไม่เป็นธรรม และไม่มีโทษทางปกครอง ที่ประชุมมีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่องของหลักการ แต่บทบัญญัติเขียนไม่ชัดเจนอาจทำให้มีปัญหาเรื่องการตีความ จึงมีการร่วมกันแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ให้ชัดเจนขึ้นแล้ว
“การหารือเป็นไปด้วยดี โดยหลักการที่เราเห็นพ้องต้องกันคือ ต้องการให้ร่าง พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่ยึดหลักความปลอดภัยผู้บริโภค ความปลอดภัยยา และการเข้าถึงยา ทั้งนี้ วันที่ 24 ต.ค. จะเตรียมหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการ และภาคประชาชน เพื่อรวบรวมความเห็นรอบด้าน ก่อนเสนอกลับมายังที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา” รองเลขาธิการ อย. กล่าว

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การเข้าถึงยา และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร