สธ.ดึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ขับเคลื่อนปฏิรูปสุขภาพคนไทย

แนวหน้า ฉบับวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2557
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล (รพ.สต.) และนักวิชาการสาธารณสุข จากทุกจังหวัดประมาณ 200 คน เพื่อพัฒนาเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (District Health System : DHS) ในการขับเคลื่อนงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและลดปัญหา การเจ็บป่วยของประชาชน
นายแพทย์ณรงค์ กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการปฏิรูประบบสุขภาพ พัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีเป้าหมาย สูงสุดคือประชาชนสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ โดยใช้รูปแบบเขตสุขภาพในการจัดระบบบริการ แบ่งเป็น 12 เขต และเขตกทม. เพื่อกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องบุคลากร งบประมาณ ไปที่เขต มีหลักการสำคัญ 2 ประการ คือ การบริหารจัดการทรัพยากรสุขภาพร่วมภายในเขตสุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ และการจัดบริการร่วมกันระหว่างสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และสังกัดอื่นๆ ในพื้นที่ เช่น มหาวิทยาลัย กองทัพ เป็นต้น
ในการขับเคลื่อนเขตสุขภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน จะมีการขับเคลื่อน 3 เรื่องใหญ่ ได้แก่ 1.การจัดระบบบริการตามแผนการจัดบริการ 10 สาขา อาทิ หัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง อุบัติเหตุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นต้น ให้มีระบบการค้นหา ติดตาม ส่งต่อและดูแลผู้ป่วย เชื่อมโยงตั้งแต่ระดับหมู่บ้านคือรพ.สต. ไปจนถึง โรงพยาบาลใหญ่หรือระดับเชี่ยวชาญภายในเขตสุขภาพ 2.ทศวรรษการพัฒนารพ.สต. ซึ่งเป็นหน่วยบริการสุขภาพที่อยู่ใกล้ชิดประชาชนที่สุด ทั่วประเทศมี 10,198 แห่ง สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบบริการปฐมภูมิ เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริม สุขภาพ ป้องกันโรคในชุมชน และ 3.การพัฒนา เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอให้เข้มแข็ง เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชนตามบริบทของพื้นที่
“กระทรวงสาธารณสุข กำลังเดินหน้าการปฏิรูประบบสุขภาพ ที่เน้นการสร้างธรรมาภิบาล ทั้งเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหาร การจัดบริการในรูปแบบเขตสุขภาพ การพัฒนาระบบการเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพ และการดูแลบุคลากรให้เกิดขวัญกำลังใจมีความสุขในการทำงาน ซึ่งต้องอาศัยพลังของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกคนร่วมกันเดินหน้านโยบายการทำงานเพื่อประชาชน”

Advertisements

เกี่ยวกับ สช.

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 3 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถ.ติวานนท์ 14 หมู่ที่ 4 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2832-9000 โทรสาร 0-2832-9001-2 www.nationalhealth.or.th
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ปฏิรูปประเทศไทย และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร